Δευτέρα Φεβ 18, 2019

  ΤΗΛ: 26950 41940 & 26950 41941

Ανακοίνωση συνεδρίασης Εκλογικής Επιτροπής Επιμελητηρίου Ζακύνθου

Την Παρασκευή 06/10/2017και ώρα 14.00 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Ζακύνθου συνεδρίασε η Εκλογική Επιτροπή(αρθρ. 2 παρ. 1 του Π.Δ. 372/1992, όπως αντικατεστάθη με την παρ.6 του αρθρ.52 του Ν.4446/2016 & το πρώτο εδάφιο αυτής με την παρ.3 του άρθρου 58 του ν.4484/2017) και αποφασίστηκαν τα κάτωθι:
Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 2017 ημέρες Δευτέρα και Τρίτη θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Ζακύνθου(Λομβάρδου 20-1ος όροφος) από ώρα 8.00 έως 18.00.
Ο αριθμός των εδρών του κάθε τμήματος του Επιμελητηρίου που θα εκλεγούν θα έχει ως εξής: Για το Τμήμα Υπηρεσιών 8 έδρες, για το Εμπορικό τμήμα 5 έδρες , για το Μεταποιητικό Τμήμα 4 έδρες και για το Τουριστικό τμήμα 4 έδρες.
Σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 2 του Ν.4484/2017(ΦΕΚ 110 Α΄),όπως αυτό αντικατέστησε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3γ του Ν.2081/92(Α΄154)Οι εκλογές διεξάγονται με ενιαίο για όλα τα τμήματα του Επιμελητηρίου ψηφοδέλτιο ανά συνδυασμό και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη των Επιμελητηρίων, εφόσον είναι ταμειακώς ενήμερα και έχει παρέλθει τουλάχιστον ένας χρόνος από την εγγραφή τους στο οικείο Επιμελητήριο, ως εξής:
α. Κάθε μέλος, φυσικό πρόσωπο μία (1) ψήφο.
β. Κάθε προσωπική εταιρεία μέχρι δύο (2) ψήφους ως εξής: (αα) Για τις ομόρρυθμες εταιρείες μέχρι δύο (2) ψήφους δύο (2) ομόρρυθμων εταίρων της, που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. (ββ) Για τις ετερόρρυθμες εταιρείες μέχρι δύο (2) ψήφους είτε δύο (2) ομόρρυθμων εταίρων είτε του ομόρρυθμου και ενός ετερόρρυθμου, που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. γ. Κάθε εταιρία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) μέχρι δύο (2) ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία.
δ. Κάθε μονοπρόσωπη ΕΠΕ μία (1) ψήφο, αυτή του διαχειριστή της.
ε. Κάθε ανώνυμη εταιρία (ΑΕ) τρεις (3) ψήφους των εκπροσώπων της, που υποδεικνύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να είναι μέλη αυτού ή ανώτατα διοικητικά στελέχη, που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
στ. Κάθε ΙΚΕ δύο (2) ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία.
ζ. Κάθε μονοπρόσωπη ΙΚΕ μία (1) ψήφο, αυτή του διαχειριστή της.
η. Κάθε υποκατάστημα, μία (1) ψήφο, αυτή του διευθυντή του ή του αναπληρωτή αυτού.
θ. Κάθε αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία και εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, μία (1) ψήφο, αυτή του νόμιμου εκπροσώπου της ή του πράκτορα ή αντικλήτου της, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.
ι. Κάθε συνεταιρισμός, δύο (2) ψήφους, αυτές του προέδρου και του γενικού γραμματέα ή των αναπληρωτών τους, οι οποίοι πρέπει να είναι του μέλη του ΔΣ.
Νομικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος, θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα. Φυσικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. ή την ετήσια συνδρομή στο οικείο Επιμελητήριο μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος, θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα.
Η καταβολή των τελών τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ καθώς και η εξόφληση ή ο διακανονισμός οφειλομένων συνδρομών παρελθουσών χρήσεων πρέπει να γίνει ως την Τετάρτη 25/10/2017.
Αυτεπάγγελτα θα καταχωρηθούν από την εκλογική επιτροπή με βάση τα στοιχεία μητρώου που τηρούνται στο Επιμελητήριο: α) Τα στοιχεία του Επιχειρηματία επί ατομικών επιχειρήσεων β) τα στοιχεία των ομορρύθμων εταίρων αν πρόκειται για Ο.Ε που έχουν έως δύο ομόρρυθμα μέλη γ) Τα στοιχεία του ομορρύθμου και ετερορρύθμου εταίρου Ε.Ε. που έχουν έως δύο μέλη γ) τα στοιχεία των δύο διαχειριστών ή του ενός διαχειριστή και ενός εταίρου αν πρόκειται για Ε.Π.Ε.ή ΙΚΕ που έχουν έως δύο διαχειριστές ή ένα διαχειριστή και έναν εταίρο και δ) τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου ή πράκτορα ή αντίκλητου κάθε υποκαταστήματος αλλοδαπής επιχείρησης.
Όλα τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα που δεν καταχωρούνται αυτεπάγγελτα καθώς επίσης και οι ανώνυμες εταιρείες , τα υποκαταστήματα ανωνύμων εταιρειών και Ε.Π.Ε. και συνεταιρισμοί καλούνται να υποβάλλουν στην γραμματεία της εκλογικής επιτροπής τις εξουσιοδοτήσεις για τους εκπροσώπους τους που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα υπογεγραμμένες αναλόγως από το Διαχειριστή ή τον Πρόεδρο ή το Δ/ντα Σύμβουλο το αργότερο έως την Δευτέρα 27/11/2017. Αν πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες και συνεταιρισμούς θα πρέπει να προσκομιστεί επιπλέον το πρακτικό Δ.Σ. υπόδειξης των εκπροσώπων τους & το πρακτικό εκλογής Προέδρου, Γενικού Γραμματέα & των αναπληρωτών τους αντίστοιχα. Επισημαίνεται ότι έντυπα εξουσιοδοτήσεων θα παρέχονται από τη γραμματεία της εκλογικής επιτροπής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Το εκλογικό δικαίωμα ασκείται αυτοπροσώπως από τους νομιμοποιούμενους προς τούτο με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία.
Κανένας ψηφοφόρος δεν δύναται να έχει περισσότερες από μια ψήφους, όσες ιδιότητες και αν
έχει. Σε περίπτωση ασκήσεως περισσοτέρων επαγγελμάτων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο ή την ίδια επιχείρηση, το εκλογικό δικαίωμα ασκείται στην κατηγορία της κατά δήλωση επιλογής του.
Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3γ του Ν.2081/1992(Α΄΄154) εκλόγιμοι είναι όσοι έχουν τα προσόντα του εκλογέα και διατελέσαντες μέλη του Επιμελητηρίου τουλάχιστον για τρία χρόνια(έως 3/12/2014) είτε ατομικά είτε ως μέλη προσωπικών εταιρειών ή ΕΠΕ ή διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιρειών, ή συνεταιρισμών, ή ως εκπρόσωποι υποκαταστημάτων αλλοδαπών επιχειρήσεων. Δεν είναι εκλόγιμοι όσοι είναι συνταξιούχοι. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα κατατίθενται κατά συνδυασμό από τον επικεφαλής αυτού στο πρωτόκολλο της εκλογικής επιτροπής το αργότερο έως την Παρασκευή 03/11/2017 κατά τις εργάσιμες ώρες. Υποψηφιότητες που για οποιονδήποτε λόγο κατατίθενται μετά την ανωτέρω προθεσμία απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.
Οι αιτήσεις περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, επάγγελμα, την επιχείρηση από την οποία ο υποψήφιος αντλεί το δικαίωμα να είναι εκλογέας και εκλόγιμος, τον συνδυασμό στον οποίο μετέχει ο υποψήφιος και τα στοιχεία του επικεφαλής του συνδυασμού με αίτηση του οποίου υποβάλλονται οι υποψηφιότητες των υπολοίπων στην Εκλογική Επιτροπή . Η αίτηση περιλαμβάνει επίσης τον τίτλο του συνδυασμού ο οποίος μπορεί να είναι όνομα ή σύντομη φράση που να μην αντιβαίνει το νόμο ή τα χρηστά ήθη. Δεν ανακηρύσσεται υποψήφιος όποιος περιλαμβάνεται σε περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια συνδυασμών υποψηφίων.
Το ψηφοδέλτιο ενός συνδυασμού περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν (1) υποψήφιο από κάθε τμήμα του Επιμελητηρίου. Ο αριθμός των υποψήφιων ανά συνδυασμό από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της.
Στην αίτηση κάθε υποψηφίου επισυνάπτεται γραμμάτιο είσπραξης από το ταμείο του Επιμελητηρίου ποσού πενήντα ευρώ(50,00 €).
Επίσης οι υποψήφιοι μαζί με τις αιτήσεις υποψηφιότητας θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86 με τις οποίες θα δηλώνουν ότι : «Δεν έχουν στερηθεί αμετακλήτως τα πολιτικά τους δικαιώματα, δεν τελούν υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη, δεν έχουν καταδικαστεί αμετακλήτως σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, αισχροκέρδεια, νοθεία, απιστία, ψευδορκία, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, τοκογλυφία, παράβαση των άρθρ. 336 & 353 του ποινικού κώδικα, για παραβάσεις του νόμου περί εμπορίας ναρκωτικών και εφόσον οι σχετικές ποινές είναι καταχωρισμένες στο απόσπασμα του ποινικού μητρώου, σύμφωνα με το άρθρο 577 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετακλήτως σε ποινή φυλάκισης για παράβαση της νομοθεσίας που διέπει τις ανώνυμες εταιρείες, της τελωνειακής νομοθεσίας ή για παράνομη άσκηση εμπορικού επαγγέλματος ή για παραβάσεις των διατάξεων του Ν.936/79(ΦΕΚ 144Α) και δεν έχουν παρέλθει τέσσερα έτη από την αποκατάστασή του, ότι δεν έχουν κηρυχθεί τελεσιδίκως σε κατάσταση πτώχευσης χωρίς να έχουν αποκατασταθεί και ότι οι επιχειρήσεις τους δεν τελούν υπό δικαστική εκκαθάριση. Επίσης ότι δεν είναι συνταξιούχοι».
Rate this item