Δευτέρα Φεβ 18, 2019

  ΤΗΛ: 26950 41940 & 26950 41941

Εκλογική επιτροπή επιμελητήριου Ζάκυνθου

Την Παρασκευή 24-11-2017 και ώρα 15.00 μ.μ. στα γραφεία του Επιμελητηρίου Ζακύνθου , συνεδρίασε η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ζακύνθου με παρόντες, αφενός μεν, τους επικεφαλής των συνδυασμών και των εκπροσώπων τους, αφετέρου δε, του Προέδρου του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, έπειτα από έγγραφη πρόσκληση της Επιτροπής, με θέμα τη μετάθεση της ήδη ορισθείσας ημερομηνίας των εκλογών της 4ης -‘5ης Δεκεμβρίου του έτους 2017 για την ανάδειξη μελών του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Ζακύνθου.
Πιο συγκεκριμένα, στη χθεσινή και από 23-11-2017 συνεδρίασή της, η Εκλογική Επιτροπή έκρινε, αφενός μεν, ως βάσιμες κατ΄ ουσίαν ενστάσεις υποψηφίων δύο συνδυασμών, αφετέρου δε, ανακάλεσε για λόγους νομιμότητας, δύο προγενέστερες αποφάσεις επί ενστάσεων συγκεκριμένου συνδυασμού και μέλους του Επιμελητηρίου, αντίστοιχα, που είχαν αρχικώς απορριφθεί σε προηγούμενη συνεδρίασή της, κρίνοντας, εν τέλει, αυτές, ως βάσιμες κατ΄ ουσίαν. Απόρροια της ως άνω απόφασης είναι η κύρωση των οριστικών εκλογικών καταλόγων των υποψηφίων και η αναγκαιότητα κύρωσης των οριστικών καταλόγων των μελών του Επιμελητηρίου, που έχουν δικαίωμα ψήφου, βάσει νόμου, στις επερχόμενες αρχαιρεσίες και ενόσω εξαντλείται η , προ των εκλογών, επταήμερη προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 3 του ΠΔ 372}1992, για την υποβολή σχετικών εξουσιοδοτήσεων, ως ισχύει σήμερα, η οποία λήγει τη Δευτέρα 27-11-2017.
Εν όψει της κρισιμότητας του ζητήματος και της ασφυκτικής ως άνω προθεσμίας, κλήθηκαν από την Εκλογική Επιτροπή οι επικεφαλής και εκπρόσωποι των συνδυασμών, προκειμένου να λάβουν θέση επί του ζητήματος, αναφορικά με τη μετάθεση της ανωτέρω ορισθείσας ημερομηνίας των αρχαιρεσιών σε άλλη δυνατή ημερομηνία. Με δεδομένα, λοιπόν, τα εξής:
1. Ότι η αρχικώς ορισθείσα Πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής υπέβαλε την παραίτησή της από τα καθήκοντά της στις 18-11-2017 και έπειτα από διαδοχικές παραιτήσεις μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Ζακύνθου, η νέα Πρόεδρος ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά της στις 22-11-2017, οπότε και κοινοποιήθηκε ο διορισμός της στην Εκλογική Επιτροπή από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
2. Ότι στην κατά την 23η-11-2017 συνεδρίασή της, η Εκλογική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα, μεταξύ άλλων, περί της ουσιαστικής βασιμότητας ενστάσεων με τις οποίες προβλήθηκαν αντιρρήσεις για το περιεχόμενο των προσωρινών καταλόγων των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, με αποτέλεσμα να διευρυνθεί ο κατάλογος αυτός.
3. Ότι ο επίμαχος έλεγχος της ορθότητας των καταλόγων των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου για την επίτευξη της οριστικής κύρωσης αυτών, βάσει των ανωτέρω, είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί κατά το επίμαχο διάστημα από 24-11-2017 έως 26-11-2017 με την παράλληλη ενημέρωση των νομικών προσώπων που θα συμπεριληφθούν σε αυτόν, προκειμένου να υποβάλλουν εγκαίρως τις εξουσιοδοτήσεις τους, μέχρι τη λήξη της ταχθείσας προθεσμίας, ήτοι της 27ης-11-2017.
4. Ότι ουδείς υποχρεούται στα αδύνατα. Υφίσταται, εν προκειμένω, ανωτέρω βία που καθιστά αδύνατη την κύρωση των οριστικών καταλόγων κατά το διάστημα από 24-11-2017 έως 26-11-2017 και την αντίστοιχη τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, προκειμένου τα νομικά πρόσωπα να υποβάλλουν εγκαίρως τις εξουσιοδοτήσεις τους.
5. Επειδή, πέραν των ανωτέρω αναφερόμενων, η αρχή της καλής πίστης επιτάσσει την έγκαιρη ενημέρωση των νομικών προσώπων περί του δικαιώματος ψήφου τους και της αντίστοιχης, εν συνεχεία, υποβολής των εξουσιοδοτήσεών τους, τουλάχιστον επτά μέρες πριν τις αρχαιρεσίες, προκειμένου να αποφευχθεί ο αιφνιδιασμός τους και να μην αποκλεισθεί λόγω απώλειας της προθεσμίας, κανένα μέλος από την ψηφοφορία άδικα, με το αιτιολογικό ότι δεν έλαβε έγκαιρη γνώση περί του δικαιώματος ψήφου του.
6. Επειδή, επιπλέον κρίθηκε, ότι η κύρωση των οριστικών καταλόγων των μελών του Επιμελητηρίου, που έχουν δικαίωμα ψήφου στις επερχόμενες εκλογές, είναι αδύνατη κατά το ως άνω επίμαχο διάστημα, προς αποφυγήν δε μοιραίων λαθών που θα οδηγήσουν με βεβαιότητα στην απαξίωση της διαδικασίας των εκλογών και με γνώμονα την ομαλή διεξαγωγή αυτών, τη δημοκρατική εκλογή του νέου Δ.Σ. Ζακύνθου και την πιστή τήρηση της παρ. 1 του άρ. 27 του Ν. 4456}2017, ως ισχύει σήμερα, στην οποία ορίζεται ότι ¨οι εκλογές για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων του ν. 2081}1992 θα διεξαχθούν μεταξύ 1ης και 17ης Δεκεμβρίου 2017¨.
Εν όψει των ανωτέρω
Αφού συμφώνησαν οι επικεφαλής και εκπρόσωποι των συνδυασμών περί της αναγκαιότητας μετάθεσης της ημερομηνίας των αρχαιρεσιών της 4ης- 5ης Δεκεμβρίου 2017, η Εκλογική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να μεταθέσει τις αρχαιρεσίες της 4ης- 5ης Δεκεμβρίου 2017, για την 13η και 14η Δεκεμβρίου 2017, ημέρες Τετάρτη και Πέμπτη, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Ζακύνθου (Λομβάρδου 20-1ος όροφος) από ώρα 8.00 έως 18.00.
Την κύρωση των οριστικών καταλόγων των μελών του Επιμελητηρίου που έχουν δικαίωμα ψήφου στις επερχόμενες εκλογές, θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση της Επιτροπής εντός της εβδομάδας, σχετικά με την προθεσμία υποβολής εξουσιοδοτήσεων εκ μέρους των νομικών προσώπων, που θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Ζακύνθου και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία του Επιμελητηρίου.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Rate this item