Δευτέρα Φεβ 18, 2019

  ΤΗΛ: 26950 41940 & 26950 41941

Πρακτικό εκλογών της 13 - 14 Δεκεμβρίου του 2017

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 13ης  & 14ης Δεκεμβρίου 2017

 

ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

Στη Ζάκυνθο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ζακύνθου (Λομβάρδου 20 – 1ος όροφος) χώρος που ορίσθηκε ως τόπος διεξαγωγής των εκλογών του Επιμελητηρίου Ζακύνθου για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου, την 13η & 14η Δεκεμβρίου 2017 και από ώρα 8.00 π.μ. έως 6.00 μ.μ., ενώπιον των μελών της Εκλογικής Επιτροπής,  η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 200569/5-9-2017 (ΑΔΑ:6ΞΛΙΟΡ1Φ-ΒΔ9) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. 293675/22-11-2017 (ΑΔΑ: ΨΣΨΗΟΡ1Φ-ΣΞΝ) απόφαση του ιδίου, αποτελούμενη από:

 1. 1. Την Ειρήνη Κούτση του Παναγιώτη, Δικηγόρο, Πρόεδρο
 2. Την Ανθή Στουφή του Διονυσίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών Νομού Ζακύνθου της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, μέλος
 3. Την Λαμπρινή Προβή του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών Νομού Ζακύνθου της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, μέλος

4 . Την Αγγελική Ξενόφου του Ιωάννη, μέλος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου,  μέλος

 1. Την Αικατερίνη Αρβανιτάκη του Διονυσίου, υπάλληλο του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, μέλος

Παρουσία και της Γραμματέως της Επιτροπής Ευγενίας Καμπιώτη του Δημητρίου, υπάλληλο του Επιμελητηρίου Ζακύνθου.

     Στη συνέχεια προσήρχοντο οι εκλογείς ένας-ένας επιδεικνύοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύονταν τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, υπογράφοντας έντυπη δήλωση ότι ασκούν μία φορά το εκλογικό τους δικαίωμα στο οικείο Επιμελητήριο και ότι δεν εμπίπτουν στα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρ. 3γ του Ν. 2081/92 που προστέθηκε με το άρθρ. 22 του Ν. 3419/05.

     Η Επιτροπή επέτρεπε σε αυτούς την ψηφοφορία αφού διαπίστωνε περαιτέρω την εγγραφή τους στους οριστικούς εκλογικούς καταλόγους, παραδίδοντάς τους ένα ψηφοδέλτιο από κάθε συνδυασμό, καθώς και ένα λευκό ψηφοδέλτιο και ένα φάκελο σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από την Πρόεδρο της Εκλογικής Επιτροπής.

    Στη συνέχεια κάθε ψηφοφόρος απεσύρετο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο (παραβάν) όπου εκδήλωνε την προτίμησή του και επανερχόμενος έριχνε τον φάκελο στην αντίστοιχη με το τμήμα στο οποίο είχε δικαίωμα να ψηφίσει κάλπη.

      Η εκλογική επιτροπή κατά την διάρκεια της εκλογής τήρησε ιδιαίτερη κατάσταση για κάθε τμήμα και κάλπη αριθμημένη και μονογραφημένη από την εκλογική επιτροπή στην οποία αναγράφονταν οι ψηφοφόροι.

    Με απόφαση της εκλογικής επιτροπής παρατάθηκε ο χρόνος λήξης της ψηφοφορίας για μισή ώρα, ήτοι μέχρι και τις 6.30 μ.μ. της ίδιας ημέρας, καθώς υπήρχαν ψηφοφόροι στον εκλογικό χώρο.

    Αφού σφραγίσθηκαν οι κάλπες και τοποθετήθηκε σε αυτές βουλοκέρι, έμειναν το βράδυ στο χώρο που διεξήχθησαν οι εκλογές και ο χώρος φυλάχθηκε από ιδιωτική εταιρεία φύλαξης, καθώς, επίσης, ειδοποιήθηκε και η Αστυνομία για την επιτήρηση του χώρου.

     Την επόμενη ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 π.μ., αφού πραγματοποιήθηκε έλεγχος στις κάλπες και αυτές βρέθηκαν απαραβίαστες, συνεχίσθηκε  η ψηφοφορία με τον ίδιο ως άνω τρόπο από την 8η πρωινή της 14ης Δεκεμβρίου 2017.

     Λόγω της μεγάλης προσέλευσης των εκλογέων η Πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής με τη σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων μελών της Εκλογικής Επιτροπής, παρέτεινε το χρόνο λήξης της ψηφοφορίας για μισή ώρα, κηρύσσοντας το τέλος αυτής στις 6.30 μ.μ.

Στη συνέχεια, η επιτροπή, αφού βεβαιώθηκε ότι:

α) η ψηφοφορία διεξήχθη από την αρχή μέχρι το τέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και

β) δεν εκκρεμεί για επίλυση καμία ένσταση αρχίζει την διαλογή ψηφοδελτίων, την καταμέτρηση των ψήφων και σταυρών προτίμησης για κάθε τμήμα χωριστά και κατά την σειρά που ήταν τοποθετημένες οι κάλπες.

      Οι κάλπες ανοίχθηκαν με τη σειρά, Τμήμα Υπηρεσιών, Τμήμα Εμπορικό, Τμήμα Μεταποιητικό και Τμήμα Τουριστικό.

      Η  Πρόεδρος, αφού έκανε κατανομή των εργασιών στα μέλη για την οποία συμφώνησαν και οι παριστάμενοι επικεφαλής και αντιπρόσωποι των συνδυασμών, ήτοι ο Κωνσταντίνος Καποδίστριας επικεφαλής του συνδυασμού «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΒΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», ο Διονύσιος- Γιαννίκος Γεωργάνος επικεφαλής του συνδυασμού «ΝΕΑ ΑΡΧΗ», ο Κόρδας Χριστόφορος του Ηλία αντιπρόσωπος του συνδυασμού «ΝΕΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» με επικεφαλής το Μαρίνο Στουφή και ο Κωνσταντίνος Καποδίστριας του Διονυσίου, αντιπρόσωπος του συνδυασμού «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» με επικεφαλής τον Φώτιο Κόττη. Κατόπιν, προέβη στην αποσφράγιση και το άνοιγμα της κάλπης του Τμήματος ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και στην καταμέτρηση των φακέλων που βρέθηκαν μέσα σε αυτήν χωρίς να τους ανοίξει. Από την καταμέτρηση βρέθηκαν α) Τριακόσιοι πενήντα επτά (357) φάκελοι με τη σφραγίδα της Επιτροπής β) Μηδέν (0) που δεν έφεραν τη σφραγίδα της Επιτροπής, σύνολο 357, σε σύνολο ψηφισάντων 361. Αφού βρέθηκαν λιγότεροι από εκείνους που ψήφισαν, θεωρήθηκαν έγκυροι οι ευρεθέντες.

Στη συνέχεια η Επιτροπή τοποθέτησε ξανά τους φακέλους μέσα στην κάλπη και άρχισε η διαλογή των ψήφων της κάλπης. Η Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού αποσφράγιζε κάθε φάκελο, αριθμούσε το ψηφοδέλτιο, διενεργούσε το σχετικό έλεγχο για την εγκυρότητά του και μονογραφούσε τόσο το ψηφοδέλτιο, όσο και δίπλα από τους σταυρούς προτίμησης, έδειχνε αυτό στους αντιπροσώπους και ανακοίνωνε το συνδυασμό υπέρ του οποίου ήταν το ψηφοδέλτιο. Το αποτέλεσμα αυτό καταχωρίσθηκε σε ειδική κατάσταση διαλογής ψήφων υπέρ των συνδυασμών και των υποψηφίων. Από τη διαλογή προέκυψε:

ΤΜΗΜΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εγγεγραμμένοι: 577

Ψήφισαν: 361

Βρέθηκαν στην κάλπη 357 φάκελοι που έφεραν την σφραγίδα και την υπογραφή της Προέδρου και κατόπιν της διαλογής των ψηφοδελτίων βρέθηκαν:

Έγκυρα: 351

Άκυρα: 3

Λευκά: 3

Έλαβαν:

«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» με επικεφαλής τον ΚΟΤΤΗ ΦΩΤΙΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ συνολικές ψήφους: 220

 

και ανά υποψήφιο :                                  

Γουσέτης Ιωάννης του Νικολάου

3

Δαμανάκης Μάρκος του Ευαγγέλου

 32

Δεμέστιχα Βασιλική του Ευσταθίου

   4

Λαζάνη Νικολέττα του Ανδρέα

   6

Λάμπος Δημήτρης του Σπύρου

  33

Λυκούρεσης Κωνσταντίνος του Αναστασίου

    5

Μαλαφούρη Νικολέττα του Χαραλάμπους

   95

Μιχαλίτσης Νικόλαος του Κωνσταντίνου

   6

Μουζάκης Ανδρέας του Διονυσίου

   7

Παράσχη Αικατερίνη του Σπυρίδωνος

   7

Πετριτάτς Λεονάρντ του Φλαμύρ

   19

Πετρόπουλος Φίλιππος του Δημητρίου

   12

Πέττας Δημήτριος του Δημητρίου

   43

Πυλαρινός Αναστάσιος του Βασιλείου

     9

Πυριόχος Ευάγγελος του Διονυσίου

     4

Τεμπονέρας Κωνσταντίνος του Νικολάου

     6

Τριανταφύλλου Ζωή του Πέτρου

   34

Τσίπηρας Νικόλαος του Αντωνίου

  101

Χαραμής Σπυρίδων του Ανδρέα

   12

Χαϊκάλης Μιχαήλ του Διονυσίου

     3

Χριστόφορος-Λιβάνης Ανδρέας του Νικολάου

    58

 

«ΝΕΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» με επικεφαλής τον ΣΤΟΥΦΗ ΜΑΡΙΝΟ

συνολικές ψήφους: 108

 

και ανά υποψήφιο:

Ανδρεώλας Αντώνιος του Δημητρίου

 3 

Βισβάρδης Σπυρίδων του Δημητρίου

 6 

Βρόντου Ευαγγελία του Βασιλείου

    4 

Γιατράς Ιωάννης του Γεωργίου

    3

Γκλαβάς Νικόλαος του Διονυσίου

   24

Δρογγίτη-Στουφή Μαρία του Σκοπιώτη

   10

Καρμίρης – Λιβέρης Τιμόθεος του Τζανέτου

   12

Κεφαλληνός-Αριδάκης Ιωάννης του Ανδρέα-Σπυρίδωνος

   42

Κουρούμαλος Σωτήριος του Ιωάννη

   17

Λευτάκης Διονύσιος του Γεωργίου

    6

Μαρίνου Μαρία του Διονυσίου

   10

Μποζίκης Δραγανίκος-Νικόλαος του Διονυσίου

   12

Ξένος Ζήσιμος - Διονύσιος του Μαρίνου

   13

Παναγιωτόπουλος Στέφανος του Ιωάννη

   4

Παράσχη Γεωργία του Ιωάννη

   60

Πουλιέζος Διονύσιος του Ιωάννη

   3

Τσάκος Γεώργιος του Αντωνίου

   9

Φραγκογιάννη Μαρία του Νικολάου

   9

«ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΒΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» με επικεφαλής τον  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

συνολικές ψήφους: 20

 

και ανά υποψήφιο:

Γκέρμπεσης Χαράλαμπος του Διονυσίου

   11

Γκούσκου Βενετία του Νικολάου

    2

Καπνίσης Λάμπρος του Διονυσίου

   15

Καραμαλίκη Ρούσσα του Πέτρου

     4

Παγανόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου

     2

Πομόνης Θεόδωρος του Παύλου

     9

Ρένεσης Διονύσιος του Δραγανίγου

     2

«ΝΕΑ ΑΡΧΗ» με επικεφαλής τον ΓΕΩΡΓΑΝΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟ – ΓΙΑΝΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ συνολικές ψήφους: 3

 

και ανά υποψήφιο:

Κολυβάς Στέφανος του Διονυσίου

   1

Στη συνέχεια, η  Πρόεδρος προέβη στην αποσφράγιση και το άνοιγμα της κάλπης του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ τμήματος και στην καταμέτρηση των φακέλων που βρέθηκαν μέσα σ’ αυτήν χωρίς να τους ανοίξει. Από την καταμέτρηση βρέθηκαν                         α) Διακόσιοι εβδομήντα (270) φάκελοι με τη σφραγίδα της Επιτροπής β) Μηδέν (0) που δεν έφεραν τη σφραγίδα της Επιτροπής, σύνολο 270, σε σύνολο ψηφισάντων 268. Αφού βρέθηκαν δύο φάκελοι περισσότεροι από εκείνους που ψήφισαν, οι επιπλέον καταστράφηκαν δίχως να αποσφραγιστούν.

Στη συνέχεια η Επιτροπή τοποθέτησε ξανά τους φακέλους μέσα στην κάλπη και άρχισε η διαλογή των ψήφων της κάλπης. Η Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού αποσφράγιζε κάθε φάκελο, αριθμούσε το ψηφοδέλτιο, διενεργούσε το σχετικό έλεγχο για την εγκυρότητά του και μονογραφούσε, τόσο το ψηφοδέλτιο, όσο και δίπλα από τους σταυρούς προτίμησης, έδειχνε αυτό στους αντιπροσώπους και ανακοίνωνε το συνδυασμό υπέρ του οποίου ήταν το ψηφοδέλτιο. Το αποτέλεσμα αυτό καταχωρίσθηκε σε ειδική κατάσταση διαλογής ψήφων υπέρ των συνδυασμών και των υποψηφίων. Από την διαλογή προέκυψε:

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Εγγεγραμμένοι: 397

Ψήφισαν: 268

Βρέθηκαν στην κάλπη 270 φάκελοι που έφεραν την σφραγίδα και την υπογραφή της Προέδρου και οι δύο (2) επιπλέον φάκελοι καταστράφηκαν δίχως να αποσφραγιστούν. Κατόπιν της διαλογής των ψηφοδελτίων βρέθηκαν.

Έγκυρα: 260

Άκυρα: 6

Λευκά: 2

Έλαβαν:

 

«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ με επικεφαλής τον ΚΟΤΤΗ ΦΩΤΙΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Συνολικές ψήφους: 111

 

και ανά υποψήφιο:

Αμπελάς Ανδρέας του Διονυσίου

47 

Βαμβακά Γεωργία του Αναστασίου

13 

Δριμή Αικατερίνη του Γεωργίου

   14 

Κάρδαρης Μιχαήλ του Χρήστου

    1

Καψάσκης Άγγελος του Πέτρου

   17

Κολλάρος Αντώνιος του Ανδρέα

    4

Κόττης Νικόλαος του Σταύρου

   49

Κούτσης Ιωάννης του Διονυσίου

   12

Λαγουνάρης Διονύσιος του Άγγελου

   15

Μάργαρης Διονύσιος του Παναγιώτη

   11

Μουζάκης Διονύσιος του Δημητρίου

    2

Σιδηροκαστρίτη Αικατερίνη του Γεωργίου

    9

Ταμαρέση-Πλέσσα Θεοδώρου του Διονυσίου

   56

 

«ΝΕΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» με επικεφαλής τον ΣΤΟΥΦΗ ΜΑΡΙΝΟ

συνολικές ψήφους: 125

 

και ανά υποψήφιο:

Βούλτσου – Πομόνη Αθηνά του Θεοδώρου

  8

Γιαννάτος Κωνσταντίνος του Διονυσίου

  50

Γκρέκος Χριστάκης του Γιώργη

    12

Γλαρός Σοφοκλής του Στεφάνου

    19

Καψάσκη Ευγενία του Ιωάννη

     3

Κεφαλληνός Νικόλαος του Παναγιώτη

    36

Μπουζιάνου Μαγδαληνή (Λίλυ) του Στασινού

    42

Παντελής Δημήτριος του Ευαγγέλου

     2

Πλέσσα Χρυσάνθη του Γεωργίου

    23

Σουρίκας Στυλιανός του Φωτίου

    21

Στυλιανέση Άννα του Διονυσίου

    15

Τσικνής Κωνσταντίνος του Ιωάννη

     3

Χαϊκάλη Ρουμβίνη-Ανδριανή του Διονυσίου

   46

 

«ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΒΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» με επικεφαλής τον ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

συνολικές ψήφους: 18

 

και ανά υποψήφιο:

Ακτύπη Αθηνά του Αναστασίου

   5

Κολπονδίνου Σπυριδούλα του Νικολάου

   9

Μπράτη Μαρία του Διονυσίου

   5

Παγανοπούλου Αδαμαντίνη του Γεωργίου

   1

Σούλης-Μπερνάκης Νικόλαος του Δημητρίου

   11

 

«ΝΕΑ ΑΡΧΗ» με επικεφαλής τον ΓΕΩΡΓΑΝΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟ – ΓΙΑΝΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ συνολικές ψήφους: 6

 

και ανά υποψήφιο:

Γκούσκος Κωνσταντίνος του Αλεξάνδρου

   3

Μπελντέκη Σπυριδούλα του Ηλία

   5

Τσιμάρας Γεώργιος του Νικολάου

   2

 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος προέβη στην αποσφράγιση και το άνοιγμα της κάλπης του ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ και στην καταμέτρηση των φακέλων που βρέθηκαν μέσα σε αυτήν χωρίς να τους ανοίξει. Από την καταμέτρηση βρέθηκαν α) Εκατόν πενήντα έξι (156) φάκελοι με τη σφραγίδα της Επιτροπής β) Μηδέν (0) που δεν έφεραν τη σφραγίδα της Επιτροπής, σύνολο 156, σε σύνολο ψηφισάντων 156.

Στη συνέχεια η Επιτροπή τοποθέτησε ξανά τους φακέλους μέσα στην κάλπη και άρχισε η διαλογή των ψήφων της κάλπης. Η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού αποσφράγιζε κάθε φάκελο, αριθμούσε το ψηφοδέλτιο, έκανε το σχετικό έλεγχο για την εγκυρότητά του και μονογραφούσε, τόσο το ψηφοδέλτιο, όσο και  δίπλα από τους σταυρούς προτίμησης, έδειχνε αυτό στους αντιπροσώπους και ανακοίνωνε τον συνδυασμό υπέρ του οποίου ήταν το ψηφοδέλτιο. Το αποτέλεσμα αυτό καταχωρίσθηκε σε ειδική κατάσταση διαλογής ψήφων υπέρ των συνδυασμών και των υποψηφίων. Από την διαλογή προέκυψε:

 

 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ

Εγγεγραμμένοι: 195

Ψήφισαν: 156

Βρέθηκαν στην κάλπη 156 φάκελοι που έφεραν την σφραγίδα και την υπογραφή της Προέδρου και κατόπιν της διαλογής των ψηφοδελτίων βρέθηκαν.

Έγκυρα: 153

Άκυρα: 3

Λευκά: 0

Έλαβαν:

«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» με επικεφαλής τον ΚΟΤΤΗ ΦΩΤΙΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

συνολικές ψήφους: 67

 

 και ανά υποψήφιο:

Ασίμης Κωνσταντίνος του Ευσταθίου

 4

Βερτζάγιας Διονύσιος του Ιωάννη

 8

Βούλτσου Αθηνά του Στυλιανού

 6

Καραμαλίκης Ιωάννης του Διονυσίου

 28

Κονταράτος Ιάκωβος του Νικολάου

 40

Λεονταρίτης Διονύσιος του Χαραλάμπους

 32

Μαλαφούρης Δανιήλ του Γεωργίου

 5

Μάργαρης Νικόλαος του Σπυρίδωνος

 6

Μαυρίας Διονύσιος του Χαραλάμπους

19

Σούλης Ευστάθιος του Μάρκου

8

«ΝΕΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» με επικεφαλής τον ΣΤΟΥΦΗ ΜΑΡΙΝΟ

συνολικές ψήφους: 68

 

και ανά υποψήφιο:

 

Βελιανίτης Νικόλαος του Γεωργίου

24

Γράμψας Ιωάννης του Δημητρίου

10

Κόρδας Τιμολέων του Ηλία

16

Κοριανίτης Κωνσταντίνος του Ιωάννη

10

Κρεζίας Διονύσιος του Φιλίππου

28

Λάζαρης Πέτρος του Φιλίππου

32

Μαλούχος Σπυρίδων του Νικολάου

7

Μίχου Βασιλική του Ρήγα

8

Ψύχα Κωνσταντίνα του Γεωργίου

1

«ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΒΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» με επικεφαλής τον ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

συνολικές ψήφους: 14

 

και ανά υποψήφιο:

Δάφνου Γεωργία του Στεφάνου

1

Δρογγίτης Ιωάννης του Αντωνίου

2

Κεφαλληνός Δημήτριος του Παναγιώτη

4

Κλάδης Διονύσιος του Νικολάου

3

Κολπονδίνος Χαράλαμπος του Πέτρου

9

Πλατυπόδης Κωνσταντίνος του Σκοπιώτη

7

Σταμίρης – Παναγιωταράς Αναστάσιος του Ιωάννη

4

 

«ΝΕΑ ΑΡΧΗ» με επικεφαλής τον ΓΕΩΡΓΑΝΟ-ΓΙΑΝΝΙΚΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

 Συνολικές ψήφους:4

 

Ανά υποψήφιο:

Παπαδάτου Κυριακή του Δημητρίου

3

Στη συνέχεια η Πρόεδρος προέβη στην αποσφράγιση και το άνοιγμα της κάλπης του ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ και στην καταμέτρηση των φακέλων που βρέθηκαν μέσα σε αυτήν χωρίς να τους ανοίξει. Από την καταμέτρηση βρέθηκαν α) Εκατόν τριάντα (130) φάκελοι με τη σφραγίδα της Επιτροπής β) Μηδέν (0) που δεν έφεραν τη σφραγίδα της Επιτροπής, σύνολο 130, σε σύνολο ψηφισάντων 129. Αφού βρέθηκε ένας (1) φάκελος περισσότερος από εκείνους που ψήφισαν, ο επιπλέον καταστράφηκε δίχως να αποσφραγιστεί.

Στη συνέχεια η Επιτροπή τοποθέτησε ξανά τους φακέλους μέσα στην κάλπη και άρχισε η διαλογή των ψήφων της κάλπης. Η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού αποσφράγιζε κάθε φάκελο, αριθμούσε το ψηφοδέλτιο, έκανε το σχετικό έλεγχο για την εγκυρότητά του και μονογραφούσε, τόσο το ψηφοδέλτιο, όσο και  δίπλα από τους σταυρούς προτίμησης, έδειχνε αυτό στους αντιπροσώπους και ανακοίνωνε τον συνδυασμό υπέρ του οποίου ήταν το ψηφοδέλτιο. Το αποτέλεσμα αυτό καταχωρίσθηκε σε ειδική κατάσταση διαλογής ψήφων υπέρ των συνδυασμών και των υποψηφίων. Από την διαλογή προέκυψε:

 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ

Εγγεγραμμένοι: 257

Ψήφισαν: 129

Βρέθηκαν στην κάλπη 130 φάκελοι που έφεραν την σφραγίδα και την υπογραφή της Προέδρου, ενώ ο ένας επιπλέον φάκελος καταστράφηκε, δίχως να αποσφραγιστεί. Κατόπιν δε της διαλογής των ψηφοδελτίων βρέθηκαν:

Έγκυρα: 124

Άκυρα: 3

Λευκά: 2

Έλαβαν:

«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» με επικεφαλής τον ΚΟΤΤΗ ΦΩΤΙΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

συνολικές ψήφους: 67

 

 και ανά υποψήφιο:

Κακολύρης Σπυρίδων του Ιωάννη

20

Κιούρκας Γεώργιος-  Ιωάννης του Αναστασίου – Δημητρίου

9

Κλάδης Θεοδώρου του Ιωάννη

7

Λιβέρης Ιωάννης του Ανδρέα

31

Μαλούχος Νεκτάριος του Βασιλείου

6

Μποτώνης Αναστάσιος του Διονυσίου

25

Νικολουδάκης Θεοφάνης του Ιωάννη

10

Szewczyk (Σέβζυκ) Anna-Maria (Άννα-Μαρία) Wlodzimierz

4

«ΝΕΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» με επικεφαλής τον ΣΤΟΥΦΗ ΜΑΡΙΝΟ

συνολικές ψήφους: 51

 

και ανά υποψήφιο:

Μποτώνης Διονύσιος

26

Ξένος Δημήτριος του Ιωάννη

25

Στουφής Νικόλαος του Ιωάννη

10

Τσαγκαρόπουλος Γεράσιμος του Σπυρίδωνος

23

«ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΒΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» με επικεφαλής τον ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

συνολικές ψήφους: 4

 

και ανά υποψήφιο:

Πομόνης Νικόλαος του Κωνσταντίνου

4

«ΝΕΑ ΑΡΧΗ» με επικεφαλής τον ΓΕΩΡΓΑΝΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟ-ΓΙΑΝΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

συνολικές ψήφους: 2

 

και ανά υποψήφιο:

Πάστρας Χρήστος του Διονυσίου

2

Η Εκλογική Επιτροπή στις 19 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10.30 π.μ συνεδρίασε με θέμα την κατανομή εδρών και την ανακήρυξη των εκλεγμένων. Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4497/2017 και την αριθμ. 95556/06-09-2017 Απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΑΔΑ: ΨΩΡΑ465ΧΙ8-Σ2Υ) και αφού έλαβε υπ’ όψιν της τις έγκυρες ψήφους που έλαβε ανά τμήμα κάθε συνδυασμός, κατανέμει τις έδρες ως εξής:

Α: ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: (έδρες 8)

 

 • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ –ΚΟΤΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ: 5 έδρες
 • ΝΕΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΟΥΦΗΣ: 2 έδρες
 • ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΒΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ: 1 έδρα
 • ΝΕΑ ΑΡΧΗ- ΓΕΩΡΓΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ: 0 έδρες

 

Β: ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ: (έδρες 5)

 • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ –ΚΟΤΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ: 2 έδρες
 • ΝΕΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΟΥΦΗΣ: 3 έδρες
 • ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΒΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ: 0 έδρες
 • ΝΕΑ ΑΡΧΗ- ΓΕΩΡΓΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ: 0 έδρες

 

Γ:ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ : (έδρες 4)

 • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ –ΚΟΤΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ: 2 έδρες
 • ΝΕΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΟΥΦΗΣ: 2 έδρες
 • ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΒΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ: 0 έδρες
 • ΝΕΑ ΑΡΧΗ- ΓΕΩΡΓΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ: 0 έδρες

 

Δ: ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ: (έδρες 4)

 • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ –ΚΟΤΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ: 2 έδρες
 • ΝΕΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΟΥΦΗΣ: 2 έδρες
 • ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΒΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ: 0 έδρες
 • ΝΕΑ ΑΡΧΗ- ΓΕΩΡΓΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ: 0 έδρες

 

Η Εκλογική Επιτροπή παρέλαβε τις, κατ’ άρθρον 73 παρ. 3γ του Ν. 4497/2017, με αρ. πρωτ. 181/19-12-2017 και 182/19-12-2017 δηλώσεις των επικεφαλής των συνδυασμών «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» και «ΝΕΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» Φώτιου Κόττη και Μαρίνου Στουφή, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις οποίες οι ανωτέρω επικεφαλής καταλαμβάνουν την πρώτη έδρα του συνδυασμού τους σε τμήμα της επιλογής τους, ως κατωτέρω:

 • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ – ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΤΤΗΣ:

Ο επικεφαλής Φώτιος Κόττης του Σταύρου καταλαμβάνει την πρώτη έδρα του τμήματος Υπηρεσιών.

 • ΝΕΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΟΥΦΗΣ:

Ο επικεφαλής Μαρίνος Στουφής καταλαμβάνει την πρώτη έδρα του Μεταποιητικού Τμήματος.

Στην συνέχεια η εκλογική επιτροπή λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις δηλώσεις των επικεφαλής των συνδυασμών, ανακηρύσσει τους τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους που εκλέγονται κατά τμήμα, συνδυασμό και προτεραιότητα ψήφων:

Α:ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ- Φώτιος Κόττης

Τακτικά:

 1. Φώτιος Κόττης του Σταύρου
 2. Τσίπηρας Νικόλαος του Αντωνίου
 3. Μαλαφούρη Νικολέττα του Χαραλάμπους
 4. Χριστόφορος Λιβάνης Ανδρέας του Νικολάου
 5. Πέττας Δημήτριος του Δημητρίου

Επιλαχόντες:

 1. Τριανταφύλλου Ζωή του Πέτρου
 2. Λάμπος Δημήτριος του Σπύρου
 3. Δαμανάκης Μάρκος του Ευαγγέλου
 4. Πετριτάτς Λεονάρντ του Φλαμύρ
 5. Χαραμής Σπυρίδων του Ανδρέα
 6. Πετρόπουλος Φίλιππος του Δημητρίου
 7. Πυλαρινός Αναστάσιος του Βασιλείου
 8. Μουζάκης Ανδρέας του Διονυσίου
 9. Παράσχη Αικατερίνη του Σπυρίδωνος
 10. Μιχαλίτσης Νικόλαος του Κωνσταντίνου
 11. Τεμπονέρας Κωνσταντίνος του Νικολάου
 12. Λαζάνη Νικολέττα του Ανδρέα
 13. Λυκούρεσης Κωνσταντίνος του Αναστασίου
 14. Δεμέστιχα Βασιλική του Ευσταθίου
 15. Πυριόχος Ευάγγελος του Διονυσίου
 16. Γουσέτης Ιωάννης του Νικολάου
 17. Χαϊκάλης Μιχαήλ του Διονυσίου

Η ως άνω σειρά των επιλαχόντων προέκυψε από την κατ’ άρθρον 13 παρ. 1 του ΠΔ 372/2009 διενέργεια κλήρωσης της Εκλογικής Επιτροπής μεταξύ αυτών που ισοψήφισαν, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση.

 

ΝΕΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-Μαρίνος Στουφής:

Τακτικά:

 1. Παράσχη Γεωργία του Ιωάννη
 2. Κεφαλληνός-Αριδάκης Ιωάννης του Ανδρέα - Σπυρίδωνος

Επιλαχόντες:

 1. Γκλαβάς Νικόλαος του Διονυσίου
 2. Κουρούμαλος Σωτήριος του Ιωάννη
 3. Ξένος Ζήσιμος- Διονύσιος του Μαρίνου
 4. Καρμίρης-Λιβέρης Τιμόθεος του Τζανέτου
 5. Μποζίκης Δραγανίκος-Νικόλαος του Διονυσίου
 6. Μαρίνου Μαρία του Διονυσίου
 7. Δρογγίτη-Στουφή Μαρία του Σκοπιώτη
 8. Φραγκογιάννη Μαρία του Νικολάου
 9. Τσάκος Γεώργιος του Αντωνίου
 10. Λευτάκης Διονύσιος του Γεωργίου
 11. Βισβάρδης Σπυρίδων του Δημητρίου
 12. Παναγιωτόπουλος Στέφανος
 13. Βροντού Ευαγγελία του Βασιλείου
 14. Γιατράς Ιωάννης του Γεωργίου
 15. Πουλιέζος Διονύσιος του Ιωάννη
 16. Ανδρεώλας Αντώνιος του Δημητρίου

Η ως άνω σειρά των επιλαχόντων προέκυψε από την κατ’ άρθρον 13 παρ. 1 του ΠΔ 372/2009 διενέργεια κλήρωσης της Εκλογικής Επιτροπής μεταξύ αυτών που ισοψήφισαν, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση.

 

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΒΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-Κωνσταντίνος Καποδίστριας

Τακτικοί:

Καποδίστριας Κωνσταντίνος του Αναστασίου

Επιλαχόντες:

 1. Καπνίσης Λάμπρος του Διονυσίου
 2. Γκέρμπεσης Χαράλαμπος του Διονυσίου
 3. Πομόνης Θεόδωρος του Παύλου
 4. Καραμαλίκη Ρούσσα του Πέτρου
 5. Γκούσκου Βενετία του Νικολάου
 6. Ρένεσης Διονύσιος του Δραγανίγου
 7. Παγανόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου

Η ως άνω σειρά των επιλαχόντων προέκυψε από την κατ’ άρθρον 13 παρ. 1 του ΠΔ 372/2009 διενέργεια κλήρωσης της Εκλογικής Επιτροπής μεταξύ αυτών που ισοψήφισαν, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση.

 

 

Β:ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ- Φώτιος Κόττης

Τακτικά:

 1. Ταμαρέση-Πλέσσα Θεοδώρα του Διονυσίου
 2. Κόττης Νικόλαος του Σταύρου

 

Επιλαχόντες:

 1. Αμπελάς Ανδρέας του Διονυσίου
 2. Καψάσκης Άγγελος του Πέτρου
 3. Λαγουνάρης Διονύσιος του Αγγέλου
 4. Δριμή Αικατερίνη του Γεωργίου
 5. Βαμβακά Γεωργία του Αναστασίου
 6. Κούτσης Ιωάννης του Διονυσίου
 7. Μάργαρης Διονύσιος του Δημητρίου
 8. Σιδηροκαστρίτη Αικατερίνη του Γεωργίου
 9. Κολλάρος Αντώνιος του Ανδρέα
 10. Μουζάκης Διονύσιος του Δημητρίου
 11. Κάρδαρης Μιχαήλ του Χρήστου

ΝΕΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-Μαρίνος Στουφής:

Τακτικά:

 1. Γιαννάτος Κωνσταντίνος του Διονυσίου
 2. Χαϊκάλη Ρουμβίνη-Ανδριανή του Διονυσίου
 3. Μπουζιάνου Μαγδαληνή (Λίλυ) του Στασινού

Επιλαχόντες:

 1. Κεφαλληνός Νικόλαος του Παναγιώτη
 2. Πλέσσα Χρυσάνθη του Γεωργίου
 3. Σουρίκας Στυλιανός του Φωτίου
 4. Γλαρός Σοφοκλής του Στεφάνου
 5. Στυλιανέση Άννα του Διονυσίου
 6. Γκρέκος Χριστάκης του Γιώργη
 7. Βούλτσου-Πομόνη Αθηνά του Θεοδώρου
 8. Καψάσκη Ευγενία του Ιωάννη
 9. Τσικνής Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 10. Παντελής Δημήτριος του Ευαγγέλου

 

Η ως άνω σειρά των επιλαχόντων προέκυψε από την κατ’ άρθρον 13 παρ. 1 του ΠΔ 372/2009 διενέργεια κλήρωσης της Εκλογικής Επιτροπής μεταξύ αυτών που ισοψήφισαν, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση.

 

Γ:ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ- Φώτιος Κόττης

Τακτικά:

 1. Κονταράτος Ιάκωβος του Νικολάου
 2. Λεονταρίτης Διονύσιος του Χαραλάμπους

 

Επιλαχόντες:

 1. Καραμαλίκης Ιωάννης του Διονυσίου
 2. Μαυρίας Διονύσιος του Χαραλάμπους
 3. Βερτζάγιας Διονύσιος του Ιωάννη
 4. Σούλης Ευστάθιος του Μάρκου
 5. Μάργαρης Νικόλαος του Σπυρίδωνος
 6. Βούλτσου Αθηνά του Στυλιανού
 7. Μαλαφούρης Δανιήλ του Γεωργίου
 8. Ασίμης Κωνσταντίνος του Ευστρατίου

Η ως άνω σειρά των επιλαχόντων προέκυψε από την κατ’ άρθρον 13 παρ. 1 του ΠΔ 372/2009 διενέργεια κλήρωσης της Εκλογικής Επιτροπής μεταξύ αυτών που ισοψήφισαν, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση.

 

ΝΕΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-Μαρίνος Στουφής:

Τακτικοί:

 1. Στουφής Μαρίνος του Διονυσίου
 2. Λάζαρης Πέτρος του Χαραλάμπους

Επιλαχόντες:

 1. Κρεζίας Διονύσιος του Φιλίππου
 2. Βελιανίτης Νικόλαος του Γεωργίου
 3. Κόρδας Τιμολέων του Ηλία
 4. Γράμψας Ιωάννης του Δημητρίου
 5. Κοριανίτης Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 6. Μίχου Βασιλική του Ρήγα
 7. Μαλούχος Σπυρίδων του Νικολάου
 8. Ψύχα Κωνσταντίνα του Γεωργίου

 

Η ως άνω σειρά των επιλαχόντων προέκυψε από την κατ’ άρθρον 13 παρ. 1 του ΠΔ 372/2009 διενέργεια κλήρωσης της Εκλογικής Επιτροπής μεταξύ αυτών που ισοψήφισαν, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση.

 

Δ:ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ- Φώτιος Κόττης

Τακτικά:

 1. Λιβέρης Ιωάννης του Ανδρέα
 2. Μποτώνης Αναστάσιος του Διονυσίου

Επιλαχόντες:

 1. Κακολύρης Σπυρίδων του Ιωάννη
 2. Νικολουδάκης Θεοφάνης του Ιωάννη
 3. Κιούρκας Γεώργιος – Ιωάννης του Αναστασίου-Δημητρίου
 4. Κλάδης Θεόδωρος του Ιωάννη
 5. Μαλούχος Νεκτάριος του Βασιλείου
 6. Szewczyk (Σέβζυκ) Anna-Maria (Άννα-Μαρία) Wlodzimierz

ΝΕΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-Μαρίνος Στουφής

Τακτικά:

 1. Μποτώνης Διονύσιος του Αθανασίου
 2. Ξένος Δημήτριος του Ιωάννη

Επιλαχόντες:

 1. Τσαγκαρόπουλος Γεράσιμος του Σπυρίδωνος
 2. Στουφής Νικόλαος του Ιωάννη

Η Εκλογική Επιτροπή απευθύνεται στο Επιμελητήριο Ζακύνθου για να μεριμνήσει ώστε να αναρτηθεί η παρούσα απόφαση ανακήρυξης στο κατάστημα του Επιμελητηρίου και στην ιστοσελίδα αυτού στις 21-12-2017. Η Πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής θα καταθέσει το Εκλογικό Υλικό, ήτοι καταλόγους ψηφισάντων ανά τμήμα, υπεύθυνες δηλώσεις ψηφοφόρων και ψηφοδέλτια, με το παρόν Πρακτικό στο Πρωτοδικείο Ζακύνθου. Η σφραγίδα της Εκλογικής Επιτροπής παραδόθηκε αυθημερόν από την Πρόεδρο αυτής, του παρόντος επέχοντος θέση αποδείξεως.

Μετά από αυτά λύεται η συνεδρίαση.

 

Rate this item