Πέμπτη Ιαν 24, 2019

  ΤΗΛ: 26950 41940 & 26950 41941

Δαπάνες Εορτασμού 21ης Μαΐου

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, έχοντας υπόψιν το 34861/6878/23-4-2018 έγγραφο του Γραφείου Ανηπεριφερειάρχη και την υπ’αριθμ 327-18/24-4-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα προβεί στην συγκέντρωση προσφορών για την κάλυψη των απαραίτητων δαπανών κατά τις εορταστικές εκδηλώσεις της 21ης ΜαΙου .
Συγκεκριμένα θα χρειαστούν τα κατωτέρω :
1) ΕνοικΙαση συστήματος ήχου για την ηχητική κάλυψη του χώρου της Στήλης των Πεσόντων ,που θα πραγματοποιηθεί η κατάθεση στεφάνων των σχολείων και την κατάθεση στεφάνων Αρχών και Επισήμων στις 21 -5 -2018.
2) 10 κιλά γλυκά
3) 15 εξάδες νερό 1 Vi Iftr
6 εξάδες πορτοκαλάδες 4 πακέτα Καφέ φίλτρου 2 κουτιά στικάκια ζάχαρης
Η δαπάνη θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του έτους 2018 από τον Ειδικό Φορέα 03073 και ΚΑΕ 084500001 ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης αξίας 500,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
0/ 100 'i 7960# MOcOHIIdS NOXVI2XXIVNON YI31VKVUS 
Βεβαιώνεται ότι για την πραγματοποίηση της ανωτέρω δαπάνης υπάρχει διαθέσιμη εγγεγραμμένη πίστωση και θα χρησιμοποιηθεί η υπ’αριθμ 36497/7219/26-4-2018 ,ΑΔΑ 7ΜΔΨ7ΛΕ-903 οπό τον Ειδικά Φορέα 03073 και ΚΑΕ 084500001 ενδεικτικής προϋπολογισμένης αξίας 500,00 €.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται μέχρι 9/5/2018 και ώρα 9.00πμ να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά , στην οποία πρέπει να αναγράφεται η τιμή μονάδας συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Ο δικαιούχος Θα επιλεγεί βάση της χαμηλότερης προσφοράς σε ευρώ ,μετά την σύγκριση τιμής.
Η παρούσα πρόσκληση θα τοίχο κολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να λαμβάνουν γνώση των όρων της πρόσκλησης απευθείας ανάθεσης από:
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ΠΕ Ζακύνθου
Διεύθυνση Διοικητικού-Οΐκονομικού
Τμήμα Προμηθειών
Διοικητήριο, Ζάκυνθος 29100
τηλ. 26953-60337 ,2695360343 & fax. 26950-49192
Email: margariiaipln.gov.gr
Rate this item