Πέμπτη Ιαν 24, 2019

  ΤΗΛ: 26950 41940 & 26950 41941

Προμήθεια Αδρανών Υλικών Λατομείου

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Προμήθεια Αδρανών Υλικών Λατομείου για τις ΔΕ ΑΡΚΑΔΙΩΝ - ΑΛΥΚΩΝ 2018, 2019. ττροϋττολογισθείσας αξίας 24 800,00 σύμφωνα με την 15/2018 μελέτη η οποία έχει ήδη αναρτηθεί στο διαδίκτυο αλλά και μπορείτε να προμηθευτείτε από ΤΟ Τμήμα ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ' αριθ. Γ84 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω πρότασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ Ια του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1. Επίσης έχει εκδοθεί και η υπ' αριθ. Ε16 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με την οποία η Οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ζακύνθου δεσμεύεται για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού στο επόμενο έτος.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 πσρ.2 του Ν.4412/2016)

Rate this item