Δευτέρα Φεβ 18, 2019

  ΤΗΛ: 26950 41940 & 26950 41941

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, έχοντας υττόφιν:

 1. Τις Διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/15/ΕΕ.
 2. Την υττ'αριθμ 26-3/2018 σττόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση Προγράμματος -προμηθειών έτους 2018 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
 3. Την υττ'αριθμ 54-5/17-3-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση του Προγράμματος προμηθειών έτους 2018 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
 4. Το υπ'αριθμ 23482/4453/19-3-2018 έγγραφο της ΔΤΕ σχετικά με την έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση έργων -δράσεων και την βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης του τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών αναφορών σε διάφορους ΚΑΕ σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα.
 • .Την υπ 'αριθμ 241-14/27-3-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτρσπήςτ πς ΠΙΝ με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση της πίστωσης για την διενέργεια της δράσης της Μυοκτονίας 2018.
 • .Την από 28339/5397/30-3-2018 ΑΔΑ ΩΑ917ΛΕ-1ΥΒ,Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Ειδικού Φορέα 03071 ,ΚΑΕ 9778.03.018.001.001, ποσού 25000,00€., ΑΔΑΜ 18RQ002894020 2018-04-02
 1. Τ0 υπ'αριθμ 97432/18418/23-4-2018 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της ΠΕ Ζακύνθου με το οποίο ζηπίθηκαν οι τεχνικές προδραγραφές της δράσης.
 2. Το υπ'αριθμ 35395/6974/26-4-2018 έγγραφο του Τμήματος Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής δΥγεισνσμικού Ελέγχου της ΠΕ Ζακύνθου με το οποίο διαβιβάστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της δράσης,

θα συγκεντρώσει προσφορές για την πραγματοποίηση του έργου της ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ 2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που εδόθησαν με το υπ'αριθμ 35395/6974/26-4-2018 έγγραφο του Τμήματος Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής &Υγειονσμικού Ελέγχου της ΠΕ Ζακύνθου και βρίσκονται συνημμένα στο παράρτημα ττ\ς παρούσας πρόσκλησης, με ενδεικτικό προϋπολογισμό της δαπάνης to ποσό των 24.800(00€.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται μέχρι και την Παρασκευή 11-5-2018 και ώρα 10.00 π.μ να υποβάλλουν αίτηση συνοδευμένη από σφραγισμένη οικονομική προσφορά για το σύνολο tu>v ανωτέρω προμηθειών / υπηρεσιών . Ο δικαιούχος θα ετπλεγεί βάση της χαμηλότερης συνολικής προσφοράς σε ευρώ ,μετά την σύγκριση τιμής μονάδας.

200/ T00-d 2563# KOdOdlldZ ΚΟ>ίΥ13ΧΉΎΝΟΝ ΎΙ3ΙΎΜΥ39

Μαζί με την προσφορά στο φάκελο θα πρέπει να ττεριέχσνται τα κάτωθι δικαισλογητικά.

 1. Φορολογική Ενημερότητα
 2. Ασφαλιστική Ενημερότητα( άρθρο δΟ,παρ 2 του Ν 4412/2016)
 3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες είναι
 • νομικά πρόσωπα ,τα παραπάνω δικαιολογητικά αφορούν τους διαχειριστές,
 • στις περιπτώσεις ΕΠΕ.ΟΕ και ΕΕ τους διαχειριστές
 • στις περιπτώσεις ΑΕ τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου.

Οι προσφορές κατατίθενται, με αποκλειστική ευθύνη του προσφέρσντος, στο Τμήμα Γραμματείας, στο κατάστημα της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, Διοικητήριο, Ζάκυνθος, Τ.Κ. 29100, 1ος όροφος, με την ένδειξη: για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Ιδια ημέρα και ώρα 11.00πμ . στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε. Ζακύνθου.

Κατά την διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται οι προσφέροντες.

Η εκτέλεση και παρακολούθηση των εργασιών του έργου της Μυοκτονίας 2018 σε όλα τα στάδια θα καθορίζεται με έγγραφή εντολή από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας .Κοινωνικής Μέριμνας & Δια Βίου Μάθησης της Π.Ε Ζακύνθου και θα παραλαμβάνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής των εργασιών που έχει ορισθεί με την 58-03/23-1 -2018,ΑΔΑ ΩΡΚ47ΛΕ-ΧΣΒ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η πληρωμή της αμοιβής του προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά μετά την διαπίστωση καλής εκτέλεσης των εργασιών από την σρισθείσα επιτροπή της αρμόδιας Υπηρεσίας της Π.Ε. Ζακύνθου, όπως προβλέπεται από την παρούσα και θα καταβάλλεται μετά την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την Π.Ε. Ζακύνθου και θα βαρύνει τις πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε. Ζακύνθου Οικονομικού Έτους 2018 Ειδικό Φορέα 03.071 και Κ.Α.Ε. 9778.03.018.001.001 συνολικού ποσού 25000,0 €. συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η παρούσα πρόσκληση θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου ,θα διαβιβαστεί στο Επιμελητήριο Ζακύνθου και θα αναρτηθε! στην δικτυακή πύλη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων http/www. pin. gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να λαμβάνουν γνώση των όρων της πρόσκλησης απευθείας ανάθεσης από:

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ΠΕ Ζακύνθου

Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Διοικητήριο, Ζάκυνθος, 29100

τηλ. 26953-60337 ,2695360343 & fax. 26950-49192 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Πληροφορίες: 2695360337και 2695360343

Rate this item