Δευτέρα Φεβ 18, 2019

  ΤΗΛ: 26950 41940 & 26950 41941

Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού

Την Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ (CPV 33696200-7) (KAE 1359), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών {1.Αυτόματου Αιματολογικού Αναλυτή, 2.Αυτόματου Ανοσολογικού Αναλυτή Αιμοδοσίας, 3. Αυτόματου Αναλυτή Παραμέτρων πήξεως} καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων {πιθανή ποσότητα : 29200 τεστ} προϋπ. δαπάνης 55.058,06 € προ ΦΠΑ ή 68.272,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% , για κάλυψη αναγκών περίπου οκτώ (8) μηνών.
Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ), επί της συνολικής προσφερόμενης δαπάνης προ ΦΠΑ, όλων των ζητουμένων εξετάσεων της κάθε κατηγορίας και ΟΧΙ στις τιμές ανά εξέταση.
Επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς στην περίπτωση την οποία οι προσφερόμενες τιμές (ανά εξέταση) που θα δοθούν υπερβαίνουν τις ανώτατες τιμές που τυχόν θα περιλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο
Τιμών της Ε.Π.Υ. ( www . epromy . gr ), για τις ίδιες εξετάσεις στον ίδιο αναλυτή της προσφερόμενης κατηγορίας, κατά την τελευταία ημέρα υποβολής της προσφοράς (Ν. 3918/2.04.2011).
Rate this item