Τετάρτη Οκτ 21, 2020

 ΤΗΛ: 26950-29090-1 & 26950 41941

Ιστορικό

Το Επιμελητήριο Ζακύνθου ιδρύθηκε το 1991 με το Π.Δ 311(ΦΕΚ 168/22-8-95). Λειτουργεί βάσει των διατάξεων του Ν.2081 / ΦΕΚ 154/10-9-1992.
Τα Επιμελητήρια είναι υποχρεωτικές, αυτοτελείς και ανεξάρτητες ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, αποτελούν δε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

Σκοπός των Επιμελητηρίων είναι η προστασία και η ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας και των επαγγελμάτων της περιφέρειας τους, μέσα στα πλαίσια των συμφερόντων της Εθνικής Οικονομίας.

Παρέχει γνωμοδοτικές εισηγήσεις, για κάθε θέμα οικονομικού περιεχομένου προς την Πολιτεία με γνώμονα την οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας τους και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της Πολιτείας. Επίσης παρέχουν γνωμοδοτικές εισηγήσεις και πληροφορίες για κάθε θέμα οικονομικού περιεχομένου στα μέλη τους και κάθε ενδιαφερόμενο.

Μέλη του είναι υποχρεωτικά :

Α. Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την έδρα της εμπορικής τους δραστηριότητας στην περιφέρεια του Επιμελητηρίου.

Β. Τα Νομικά πρόσωπα και οι Συνεταιρισμοί εφόσον έχουν εμπορική ιδιότητα και έδρα στην περιφέρεια του Επιμελητηρίου.

Γ. Τα υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων ως και τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία αλλοδαπών επιχειρήσεων εφόσον είναι εγκατεστημένα στην περιφέρεια του Επιμελητηρίου, ως και οι παραγωγικές μονάδες που είναι εγκατεστημένες εκτός της περιφέρειας του Επιμελητηρίου στο οποίο βρίσκεται η έδρα τους.

Το Επιμελητήριο Ζακύνθου απαριθμεί 8.968 εγγεγραμμένα μέλη , αριθμός συνεχώς αυξανόμενος λόγω της ανάπτυξης του τουριστικού τομέα.
Όργανα Διοίκησης του Επιμελητηρίου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο με 21 μέλη τα οποία εκλέγονται κάθε τέσσερα χρόνια και η Διοικητική Επιτροπή με πέντε μέλη που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από τον Πρόεδρο, δυο Αντιπροέδρους, τον Οικονομικό Επόπτη και τον Γενικό Γραμματέα.

Ιστορικό Ίδρυσης Και Λειτουργίας

Το Επιμελητήριο Ζακύνθου ιδρύθηκε το 1991 και περιλαμβάνει 3 τμήματα:
Υπηρεσιών (Επαγγελματικό) –Μεταποιητικό (Βιοτεχνικό-Βιομηχανικό) και –Εμπορικό
• το Υπηρεσιών (Επαγγελματικό) αποτελείται από 5175 επιχειρήσεις
• Το Μεταποιητικό (Βιοτεχνικό-Βιομηχανικό) αποτελείται από 1263 επιχειρήσεις και
• το Εμπορικό τμήμα του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, αποτελείται από 2530 επιχειρήσεις

Σύνολο 8968 επιχειρήσεις -μέλη .

Με απόφαση ΔΣ το Επιμελητήριό μας το 2009, αποφάσισε τη δημιουργία Τουριστικού Τμήματος που θα προκύψει μετά τις εκλογές του 2010 από το διαχωρισμό του τμήματος Υπηρεσιών.