Σάββατο Ιουλ 20, 2019

 ΤΗΛ: 26950-29090-1 & 26950 41941

Αναθέσει εκτέλεσης του έργου της καθαριότητας των γραφείων του (οδός Λομβάρδου 20-1Ος όροφος)

Το Επιμελητήριο Ζακύνθου ανακοινώνει ότι προτίθεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου της καθαριότητας των γραφείων του (οδός Λομβάρδου 20-1Ος όροφος) συνολικής επιφάνειας 150 τ.μ. σε ειδικό συνεργείο καθαριότητας, είτε πρόκειται για ατομική επιχείρηση είτε για εταιρεία.
- Το χρονικό διάστημα παροχής των εργασιών ορίζεται σε ένα έτος, αρχίζοντας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
- Η εργασία θα πρέπει να παρέχεται τρεις φορές την εβδομάδα με ελάχιστο χρόνο παραμονής δυο ώρες (8.00-10.00 π.μ).
- Ο ανάδοχος θα εισπράττει την αμοιβή διακοσίων πενήντα (350,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με βάση δελτίο παροχής υπηρεσιών
- Ο ανάδοχος θα υπόκειται και θα συμμορφώνεται με την εκάστοτε νομοθεσία υγείας, τους κανονισμούς λειτουργιάς του Επιμελητήριου. Οι δε εργασίες θα εκτελούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται κατά πάντα χρόνο η προστασία της υγείας του προσωπικού του, των τρίτων και των εργαζομένων και του κοινού.
- Ο ανάδοχος θα πρέπει να αναρτά πίνακα εργασίας εργαζομένων του στην υπηρεσία του επιμελητήριου.
- Απαιτούμενος εξοπλισμός
Απορροφητικά πανιά τύπου vetex, σφουγγαράκια καθαρισμού, σφουγγαρίστρες, σκούπες, φαράσι, απορρυπαντικό τζαμιών, απολυμαντικό ειδών υγιεινής, ενώσεις χλωρίου και χλώρια σε δισκία, σακούλες απορριμμάτων μεγάλες και μικρές( όλα τα απορρυπαντικά και απολυμαντικά θα πρέπει να είναι φιλικά προς το περιβάλλον) καρότσι καθαρισμού – σφουγγαρίσματος, πινακίδες δαπέδου προσοχής, ηλεκτρική σκούπα τουλάχιστον 1200 W( σε άριστη κατάσταση τόσο από άποψη λειτουργίας όσο και από άποψη θορύβου).
Η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών βαρύνει τον ανάδοχο
Υπηρεσιών
- Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει τις συνδρομές τους τουλάχιστον μέχρι το έτος 2018.
- Οι προσφορές τους θα κατατεθούν κλειστές έως την Τρίτη 12/6/2018
Rate this item