Τρίτη Απρ 23, 2019

  ΤΗΛ: 26950 41940 & 26950 41941

Πρόσκληση Συνοπτικού Διαγωνισμού 3-2018

Γνωρίζεται, ότι η Μονάδα πρόκειται να διεξάγει τον (γ) σχετικό συνοπτικό διαγωνισµό, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, για την προµήθεια αβουλκάνιστου ελαστικού, επ’ ωφελεία 304 ΠΕΒ, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής, συνολικού ύψους εβδοµήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (74.000,00€).
Rate this item