Τρίτη Απρ 23, 2019

  ΤΗΛ: 26950 41940 & 26950 41941

Γνωστοποίηση διενέργειας ΠΜΔ συντήρ. μηχανημάτων ΜΤΝ +++ ΠΜΔ Φίλτρα ΜΤΝ

Την Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού» (CPV 50421000-2) (ΚΑΕ 0887) (Ετήσια προληπτική συντήρηση και επισκευή με ανταλλακτικά των μηχανημάτων Μ.Τ.Ν. HOSPAL τύπου INTEGRA του Νοσοκομείου μας) προϋπ. δαπάνης 30.960,00 € προ ΦΠΑ ή 38.390,40 € συμπ. ΦΠΑ 24%. Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου
Rate this item