Τετάρτη Οκτ 21, 2020

 ΤΗΛ: 26950-29090-1 & 26950 41941

55% επιχορήγηση για επενδυτικά σχέδια μικρομεσαίων επιχειρήσεων

55% επιχορήγηση για επενδυτικά σχέδια μικρομεσαίων επιχειρήσεων κλάδων κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης, υπόδησης και δέρματος – Δράση 2.7.5 – Ε.Π. “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προκηρύχθηκε πρόγραμμα σημαντικής οικονομικής ενίσχυσης των μεταποιητικών επιχειρήσεων της κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης, υπόδησης και δέρματος, το οποίο στοχεύει στην ομαλή ένταξη τους στο νέο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Επιλέξιμες είναι οι οι επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν από 01/01/03, απασχολούν έως 250 άτομα προσωπικό και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο των 50 εκ. Ευρώ ή ετήσιο ισολογισμό μικρότερο των 42 εκ. Ευρώ.
Το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τους πολύπαθους κλάδους εντάσεως εργασίας, να προβούν σε ενέργειες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας τους, μέσα από ενέργειες, όπως:
- Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως παραγωγικός εξοπλισμός, κύριος ή βοηθητικός, εξοπλισμός κλιματισμού – εξαερισμού και φωτισμού χώρων, συστήματα εκσυγχρονισμού εφοδιαστικής αλυσίδας, συστήματα καταχώρησης – ανεύρεσης – παραλαβής και μεταφοράς προϊόντων εντός των αποθηκευτικών χώρων.
- Προμήθεια, εξοπλισμού – λογισμικού Πληροφορικής και των απαιτούμενων περιφερειακών.
- Προμήθεια και εγκατάσταση Αυτόματων Συστημάτων Κοπής (CAM) και Αυτόματων Συστημάτων Σχεδιαστικού Εξοπλισμού και Λογισμικού (CAD).
- Δημιουργία Βάσης Δεδομένων με Σχεδιαστικά και Κατασκευαστικά Στοιχεία των Παραγόμενων Προϊόντων.
- Συνεργασία με φορείς του εσωτερικού ή εξωτερικού για την ανάπτυξη νέων ή ανασχεδιασμό υφιστάμενων προϊόντων.
- Συμμετοχή σε εκθέσεις του εσωτερικού ή εξωτερικού για πρώτη φορά.
- Συνεργασία με εμπειρογνώμονες συμβούλους, για το Σχεδιασμό Εκστρατείας προβολής / προώθησης των προϊόντων της επιχείρησης.
- Παροχή Τεχνικής Βοήθειας από εμπειρογνώμονες συμβούλους, για τη Δημιουργία και Υιοθέτηση Τεχνικών Προτύπων και Προδιαγραφών των προϊόντων και των παραγωγικών διαδικασιών.
- Παροχή Τεχνικής Βοήθειας από εμπειρογνώμονες συμβούλους,για την εγκατάσταση και λειτουργία Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας (ISO EN 9000) και Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14000 EMAS).
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να κυμαίνεται από 30.000,00 ευρώ έως 180.000,00 ευρώ, ενώ το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 55% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Συμπληρωματικά, το κατώτατο ποσοστό της ιδίας συμμετοχής αντιστοιχεί στο 25% ενώ το ανώτατο ποσοστό του τραπεζικού δανεισμού στο 20%.
Η διάρκεια των επενδυτικών σχεδίων δε θα πρέπει να ξεπερνάει τους 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης, ενώ επιλέξιμες είναι οι δαπάνες από την επόμενη μέρα προκήρυξης του προγράμματος (25/07/06).
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 29 Σεπτεμβρίου 2006.

Rate this item