Δελτία ΤύπουΈκτακτο

Ημερομηνίες σύγκλησης γενικών συνελεύσεων και προθεσμίες ανάρτησης στο ΓΕΜΗ των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4825/2021, παρατείνεται για το έτος 2021 κατά πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες η προθεσμία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης ανωνύμων εταιρειών, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης.

Η διάταξη του άρθρου 56 έχει ως εξής:

Άρθρο 56 Παράταση προθεσμιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων νομικών προσώπων για το έτος 2021

Για το έτος 2021 η προθεσμία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α’ 104), του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) και του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α’ 91) παρατείνεται για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. παρατείνονται αναλόγως.

Συνεπώς, η απώτατη ημερομηνία για την διεξαγωγή των Γενικών Συνελεύσεων για το έτος 2021 είναι η 30η Οκτωβρίου 2021.
Νομική μορφή Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης το αργότερο μέχρι
Ανώνυμες Εταιρίες 30η Οκτωβρίου 2021
Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 30η Οκτωβρίου 2021
Ι.Κ.Ε. 30η Οκτωβρίου 2021

Ανάλογα με την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης ορίζονται και οι ημερομηνίες ανάρτησης στο ΓΕΜΗ των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Ακολουθεί βοηθητικός πίνακας:

Υποβολή εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ
Προθεσμία υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων Εφόσον η σύγκληση της Γ.Σ. γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου 2021 Εφόσον η σύγκληση της Γ.Σ. γίνει στις 30 Οκτωβρίου 2021
Ανώνυμες Εταιρείες Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση έως 30/9/2021 έως 19/11/2021
Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση έως 30/9/2021 έως 19/11/2021
Ι.Κ.Ε. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση έως 30/9/2021 έως 19/11/2021

Ο.Ε.-Ε.Ε.στις οποίες συμμετέχουν κατά 100% νομικά πρόσωπα (περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014) Εντός εννέα (9) μηνών από τη λήξη της χρήσης, ήτοι έως 30/9/2021

________

Σχετικές διατάξεις:

A.E.: Στο άρθρο 149 «Δημοσίευση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισης » του ν. 4548/2018, ορίζονται:

«1. Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχο.».

Ε.Π.Ε.: Στην παράγραφο 5 του άρθρου 22 του ν.3190/1955 ορίζονται:

«5. Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 43β του κ. ν. 2190/1920. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, όπου αυτή απαιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα του άρθρου 8 και ισχύουν οι προθεσμίες της παρ. 1 του άρθρου 43β του κ. ν. 2190/1920. Για τη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων συνταγμένων κατά τα Δ.Π.Χ.Α. εφαρμόζεται το άρθρο 135 του κ. ν. 2190/1920.».

Σημείωση: Όπου ως άνω αναφέρεται το άρθρο 43β ή το άρθρο 135 του ν.2190/1920 τα οποία έχουν καταργηθεί, εννοείτε το αντίστοιχο άρθρο 149 του ν.4548/2018 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 188 του ιδίου νόμου.

I.K.E.: Στην παράγραφο 2 του άρθρου 98 του ν.4072/2012 ορίζονται:

«2. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.. Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43α του κ. ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το ν. 4308/2014 (Α’ 251), εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 107Α του κ. ν. 2190/1920.».

Σημείωση: Όπου ως άνω αναφέρεται το άρθρο 43β ή το άρθρο 135 του ν.2190/1920 τα οποία έχουν καταργηθεί, εννοείτε το αντίστοιχο άρθρο 149 του ν.4548/2018 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 188 του ιδίου νόμου.

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button