ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Μητρώου – Μηχανογραφικών Εφαρμογών ανήκουν:

 • Η τήρηση των μητρώων των μελών του Επιμελητηρίου, η συνεχής ενημέρωσή τους, καθώς και η έκδοση σχετικών πιστοποιητικών.
 • Η σύνταξη των εκλογικών καταλόγων για την ανάδειξη της Διοικήσεως του Επιμελητηρίου και κάθε σχετική εργασία με τις εκλογές.
 • Η παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας παραγωγού Ασφαλίσεων, Ασφαλιστικών Πρακτόρων, Μεσιτών Ασφαλίσεων, Ασφαλιστικών Συμβούλων και Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων καθώς και τήρηση Ειδικού Μητρώου αυτών.
 • Η έκδοση αδειών Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων και τήρηση ειδικού Μητρώου αυτών.
 • Η παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώου Εξαγωγέων.
  Κάθε ενέργεια για την εφαρμογή του Νόμου περί Εμπορικών Αντιπροσώπων.
 • Η έρευνα και μελέτη θεμάτων που έχουν σχέση με τις θαλάσσιες μεταφορές, τα λιμάνια του Νομού, καθώς και τις αερομεταφορές.
 • Η μελέτη και εκπόνηση κλαδικών μελετών, επιχειρήσεων της περιφέρειας και της Κρήτης γενικότερα, σε σχέση με τους κλάδους σε Πανελλήνια κλίμακα.
 • Η έκδοση πιστοποιητικών προελεύσεως.
 • Η διενέργεια διαιτησιών, πραγματογνωμοσυνών, δειγματοληψιών καθώς και η επίλυση εμπορικών διαφορών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Η θεώρηση του ομοίου και γνησίου της υπογραφής των μελών του Επιμελητηρίου.
 • Η πλήρης κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών όλων των Τμημάτων της Υπηρεσίας από πλευράς ανάλυσης, σχεδίασης προγραμματισμού τεκμηρίωσης, υλοποίησης των εφαρμογών και σύνταξης Ειδικών Τεχνικών Μελετών και Μελετών Σκοπιμότητας.

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Το Τμήμα Υ.Γ.Ε.ΜΗ. είναι αρμόδιο για:
– Την εγγραφή των υπόχρεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
– Κάθε καταχώριση που αφορά στους υπόχρεους,
– Την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο (ηλεκτρονική αίτηση καταχώρισης) και τον έλεγχο πληρότητας των σχετικών αιτήσεων, των συνοδευτικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων, καθώς και τον έλεγχο νομιμότητας, όπως ορίζεται από τυχόν ειδικότερες διατάξεις,
– Την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο και τον έλεγχο αιτήσεων έγκρισης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου, καθώς και τη δέσμευση αυτών, μόνο όταν η ως άνω διαδικασία δε γίνεται μέσω Υπηρεσίας Μιας Στάσης (ΥΜΣ),
– Την απάντηση σε ερωτήματα που διαβιβάζονται μέσω της ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας και αφορούν στις πράξεις και τα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα στο Γ.Ε.ΜΗ.
– Την έκδοση πιστοποιητικών και τη χορήγηση αντιγράφων και αποσπασμάτων Γ.Ε.ΜΗ.
– Τη διεξαγωγή δειγματοληπτικού ελέγχου των αυτοματοποιημένων καταχωρήσεων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Τμήματα Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων.

Σε κάθε Επιμελητήριο του ν. 4497/2017 (Α ́ 171) συνιστάται Υ.Γ.Ε.ΜΗ. που αποτελεί οργανική μονάδα του Επιμελητηρίου και οι αρμοδιότητές της ασκούνται αποκλειστικά από τον Προϊστάμενο και τους υπαλλήλους της, οι οποίοι αποτελούν προσωπικό του Επιμελητηρίου και τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4497/2017. Οι αρμοδιότητες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων ασκούνται και παρέχονται ανεξάρτητα από τις ανταποδοτικές υπηρεσίες, που προσφέρουν τα Επιμελητήρια προς τα μέλη τους, καθώς και από τις οικονομικές υποχρεώσεις των μελών τους προς αυτά, που απορρέουν από συνδρομές.

Πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι Γ.Ε.ΜΗ.

Κάθε συμβολαιογράφος που εντάσσεται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ., δύναται να πραγματοποιεί καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. των συμβολαιογραφικών πράξεων που καταρτίζει και απαιτούν εμπορική δημοσιότητα, καθώς και των προσαρτώμενων σε αυτές στοιχείων ή δηλώσεων. Η επιλογή των υπόχρεων να αναθέσουν σε πιστοποιημένο συμβολαιογράφο την καταχώριση και δημοσίευση των ανωτέρω στο Γ.Ε.ΜΗ., δεν τους απαλλάσσει από την υποχρέωση καταβολής των τελών που προβλέπονται στο άρθρο 113 του παρόντος, τα οποία αποτελούν πόρους των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι.

Print Friendly, PDF & Email
Back to top button