Τμήμα Μητρώου

Στην Εφαρμογή του Τμήματος Μητρώου – Μηχανογραφικών εφαρμογών ανήκουν :

Η τήρηση των μητρώων των μελών του επιμελητηρίου, η συνεχής ενημέρωσης τους, καθώς και η έκδοση σχετικών πιστοποιητικών.
Η σύνταξη των εκλογικών καταλογών για την ανάδειξη της Διοικήσεως του επιμελητηρίου και κάθε σχετική εργασία με τις εκλογές.
Η παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών για την εγράφη στα ειδικά μητρώα, Ασφαλιστικών Πρακτόρων, Ασφαλιστικών Συμβούλων και Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων, καθώς και η τήρηση Ειδικού Μητρώου αυτών.
Η εγγραφή Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων και τήρηση Ειδικού Μητρώου αυτών.
Η παραλαβή ή ο έλεγχος των δικαιολογητικών για την έγκριση κατασκευών εμπορικών αποθηκών.
Η παραλαβή και ο έλεγχος δικαιολογητικών για την έγγραφη στο ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων.
Κάθε ενέργεια και εφαρμογή του Νόμου περί εμπορικών Αντιπρόσωπων.
Η έκδοση πιστοποιητικών προελεύσεως και βεβαιώσεως τιμών.
Η διενέργεια διαιτησιών, πραγματογνωμοσυνών, δειγματοληψιών και επίλυσης εμπορικών διαφορών, σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία.
Η θεώρηση του όμοιου και γνήσιου της υπογραφής των μελών του Επιμελητηρίου.
Η πλήρης κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών όλων των τμημάτων της Υπηρεσίας από πλευράς ανάλυσης, σχεδίασης, προγραμματισμού, τεκμηρίωση, υλοποίηση των εφαρμογών του και σύνταξης Ειδικών Τεχνικών μελών και Μελετών Σκοπιμότητας.

Γενική Αίτηση

Print Friendly, PDF & Email
Back to top button