Ιστορικό

Το Επιμελητήριο Ζακύνθου ιδρύθηκε το 1991 με το Π.Δ 311(ΦΕΚ 168/22-8-95). Λειτουργεί βάσει των διατάξεων του Ν.2081 / ΦΕΚ 154/10-9-1992.
Τα Επιμελητήρια είναι υποχρεωτικές, αυτοτελείς και ανεξάρτητες ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, αποτελούν δε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

Σκοπός των Επιμελητηρίων είναι η προστασία και η ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας και των επαγγελμάτων της περιφέρειας τους, μέσα στα πλαίσια των συμφερόντων της Εθνικής Οικονομίας.

Παρέχει γνωμοδοτικές εισηγήσεις, για κάθε θέμα οικονομικού περιεχομένου προς την Πολιτεία με γνώμονα την οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας τους και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της Πολιτείας. Επίσης παρέχουν γνωμοδοτικές εισηγήσεις και πληροφορίες για κάθε θέμα οικονομικού περιεχομένου στα μέλη τους και κάθε ενδιαφερόμενο.

Μέλη του είναι υποχρεωτικά :

Α. Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την έδρα της εμπορικής τους δραστηριότητας στην περιφέρεια του Επιμελητηρίου.

Β. Τα Νομικά πρόσωπα και οι Συνεταιρισμοί εφόσον έχουν εμπορική ιδιότητα και έδρα στην περιφέρεια του Επιμελητηρίου.

Γ. Τα υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων ως και τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία αλλοδαπών επιχειρήσεων εφόσον είναι εγκατεστημένα στην περιφέρεια του Επιμελητηρίου, ως και οι παραγωγικές μονάδες που είναι εγκατεστημένες εκτός της περιφέρειας του Επιμελητηρίου στο οποίο βρίσκεται η έδρα τους.

Το Επιμελητήριο Ζακύνθου απαριθμεί 10.058 εγγεγραμμένα μέλη, αριθμός συνεχώς αυξανόμενος λόγω της ανάπτυξης του τουριστικού τομέα.
Όργανα Διοίκησης του Επιμελητηρίου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο με 21 μέλη τα οποία εκλέγονται κάθε τέσσερα χρόνια και η Διοικητική Επιτροπή με επτά μέλη.

Το Επιμελητήριο Ζακύνθου περιλαμβάνει 4 τμήματα:

  • το Υπηρεσιών (Επαγγελματικό) με 4.356 επιχειρήσεις μέλη
  • το Μεταποιητικό (Βιοτεχνικό-Βιομηχανικό) με 1.142 επιχειρήσεις μέλη
  • το Εμπορικό τμήμα με 2.430 επιχειρήσεις μέλη και
  • το Τουριστικό τμήμα με 2.130 Επιχειρήσεις μέλη.
Print Friendly, PDF & Email
Back to top button