Τμήμα Εμποροβιομηχανικών και Επαγγελματοβιοτεχνικών Θεμάτων

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Εμποροβιομηχανικών και Επαγγελματοβιοτεχνικών θεμάτων ανήκουν :

 • Η έρευνα, μελέτη και καταγραφή κάθε θέματος που αφορά την βιομηχανία, το εμπόριο, την βιοτεχνία και τα επαγγέλματα για την ενάσκηση του γνωμοδοτικού έργου του Επιμελητηρίου.
  το εισαγωγικό και εξαξωγικό εμπόριο της χώρας, καθώς και στη βιομηχανία της περιφέρειας του Επιμελητηρίου, η ενημέρωση των ενδιαφερομένων μελών επί των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων και η εισήγηση στις αρμόδιες αρχές για τα παραπάνω θέματα.
 • Η στατιστική παρακολούθηση της εμπορικής και βιομηχανικής κίνησης, η συγκέντρωση και μελέτη όλων των στατιστικών στοιχείων των εκδιδομένων από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και η δημοσίευση των στοιχείων αυτών και των πορισμάτων της μελέτης στο μηνιαίο δελτίο του Επιμελητηρίου.
 • Η έρευνα της αγοράς και η μελέτη των προβλημάτων του εμπορίου και της βιομηχανίας.
 • Η κατάρτιση προγράμματος επί της πορείας και της δραστηριότητας του Επιμελητηρίου ως συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού οργάνου της πολιτείας και ως φορέα ανάπτυξης και προαγωγής των επαγγελμάτων και της βιοτεχνίας, του εμπορίου και της βιομηχανίας.
 • Η μελέτη και πρόταση μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών που ακολουθεί το Επιμελητήριο, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων.
 • Η προπαρασκευή της συμμετοχής του Επιμελητηρίου σε συνέδρια στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, καθώς και σε εμπορικές αποστολές.
 • Η οργάνωση εκθεσιακών εκδηλώσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.
 • Η καταγραφή των επιτοπίων εμπορικών συνηθειών και εμπορικών εθίμων.
 • Η τήρηση ευρετηρίου των εκάστοτε υφισταμένων Σωματείων Ενώσεων Ομοσπονδιών, Συνεταιρισμών κ.λ.π.
 • Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν την δημιουργία επενδύσεων στους κλάδους τουρισμός, μεταφορές και εισηγήσεις προς την Διοίκηση για παραπέρα ενέργειες
 • Η παρακολούθηση των προκυπτόντων θεμάτων για το δασμολόγιο και τελωνειακές αμφισβητήσεις.
 • Η συγκέντρωση στοιχείων, πληροφοριών και μελέτη θεμάτων που αφορούν τουριστικά θέματα και θέματα μεταφορών, το νομοθετικό πλαίσιο που τα αφορά, ενημέρωση των ενδιαφερομένων, καθώς και προτάσεις προς την πολιτεία για ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τον Τουρισμό και τις μεταφορές.
 • Η επεξεργασία και παροχή στατιστικών στοιχείων που αφορούν το γνωμοδοτικό έργο του Επιμελητηρίου για τη ανάπτυξη τουρισμού και των μεταφορών.
Print Friendly, PDF & Email
Back to top button