Δελτία Τύπου

Νέα Απόφαση για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα και είναι υπόχρεα εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄5290/13-10-2022, η υπ. αριθμ. 96618/10-10-2022 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με θέμα ¨Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα για την εγγραφή των φυσικών προσώπων στο Γ.Ε.ΜΗ.¨, με την οποία τροποποιείται  η αντίστοιχη υπ. αριθμ. 44070/28.4.2022 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β’ 2226) .

Ειδικότερα με την νέα υπουργική απόφαση τροποποιείται η προγενέστερη υπ. αριθμ. 44070/28-4-2022 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα για την εγγραφή των φυσικών προσώπων στο Γ.Ε.ΜΗ.» (ΦΕΚ Β’ 2226) και συγκεκριμένα, ως προς το ενσωματωμένο σε αυτήν Παράρτημα, στο οποίο προσδιορίζονται επακριβώς οι ΚΑΔ των φυσικών προσώπων που ασκούν εμπορική δραστηριότητα και ως εκ τούτου είναι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. .

Πιο αναλυτικά, στην ως άνω απόφαση προβλέπεται ότι, τροποποιείται το σχετικό Παράρτημα των υπόχρεων εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΔ ως εξής:

α) διαγράφεται η Ομάδα NACE1 με κωδικό 03.2 και τίτλο «Υδατοκαλλιέργεια»,

β) διαγράφονται οι κωδικοί 47.81.10.01 και 47.89.10.01 που αφορούν σε παραγωγούς πωλητές που δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο,

γ) προστίθεται ο κωδικός 69.10.18.01 «Υπηρεσίες διοργάνωσης πλειστηριασμών»,

δ) συμπληρώνεται η περιγραφή του κωδικού 41.20.20.01 «Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης της παρ. 4 του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους»,

ε) αντικαθίσταται η περιγραφή του κωδικού 66.22.10.08 από «Υπηρεσίες συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων» σε «Υπηρεσίες συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων»

Μετά τις σχετικές τροποποιήσεις η ως άνω υπ. αριθμ. 44070/28.4.2022 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων απόφαση έχει πλέον ως εξής:

«Άρθρο 1»
Φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα και υποχρεώσεις αυτών

  1. Εμπορική δραστηριότητα ασκούν όλα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία με εγκατάσταση στην ημεδαπή και σκοπό το κέρδος:

α. διενεργούν εμπορικές πράξεις στο όνομά τους κατά σύνηθες επάγγελμα ή
β. διαθέτουν αγαθά ή υπηρεσίες ή διαμεσολαβούν στη διάθεση αυτών με επιχειρηματικό κίνδυνο, μέσω οργανωμένης υποδομής ή/και εκμετάλλευσης της εργασίας τρίτων προσώπων.

  1. Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα:

α) εγγράφονται υποχρεωτικά στο Γ.Ε.ΜΗ.,

β) καταχωρίζουν και δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ. τις πράξεις και τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 33 του Ν.4919/2022 και

γ) καταβάλουν τα τέλη που προβλέπονται στο άρθρο 49 του ίδιου νόμου.

  1. Για την καταχώριση και δημοσίευση πράξης ή στοιχείου ατομικής επιχείρησης με εμπορική δραστηριότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. γίνεται χρήση των κωδικών πρόσβασης που λαμβάνονται ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση της έναρξης δραστηριότητας.

«Άρθρο 2»

Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα

Οι Κ.Α.Δ. που αντιστοιχούν σε άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, δυνάμει της ΠΟΛ 1133/2008 (ΦΕΚ Β’ 2149), περιλαμβάνονται στο Παράρτημα της παρούσας. Ο εμπορικός χαρακτήρας των Κ.Α.Δ. του Παραρτήματος προκύπτει από τις κείμενες διατάξεις του εταιρικού δικαίου, τη θεωρία και την κρατούσα νομολογία σχετικά με τον ορισμό των εννοιών του εμπόρου και των εμπορικών πράξεων.
Εμπορική δραστηριότητα ασκούν τα φυσικά πρόσωπα εφόσον η κύρια ή η δευτερεύουσα δραστηριότητά τους ή του υποκαταστήματός τους αντιστοιχεί σε Κ.Α.Δ. του Παραρτήματος.

«Άρθρο 3»

Διαλειτουργικότητα Πληροφοριακού Συστήματος Γ.Ε.ΜΗ. με βάση δεδομένων των Κ.Α.Δ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Το πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. διαλειτουργεί με τη βάση δεδομένων των Κ.Α.Δ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και με την έναρξη δραστηριότητας ενός φυσικού προσώπου που ασκεί εμπορική δραστηριότητα, λαμβάνει αυτόματα αρ. ΓΕΜΗ και εγγράφεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

«Άρθρο 4»

Μεταβατικές διατάξεις

Έως την υλοποίηση της διαλειτουργικότητας του άρθρου 3, για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν κάνει έναρξη εμπορικής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. και δεν έχουν λάβει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ., η διαδικασία εγγραφής τους στο Γ.Ε.ΜΗ. θα πραγματοποιείται σε τακτά διαστήματα, ηλεκτρονικά, μέσω της ανταλλαγής πράξεων και στοιχείων με το αντίστοιχο μητρώο της Α.Α.Δ.Ε. Σε κάθε περίπτωση, ο υπόχρεος εγγραφής δύναται να αιτείται την εγγραφή του στο Γ.Ε.ΜΗ.

«Άρθρο 5»

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Για την αναζήτηση των σχετικών Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας, που περιλαμβάνονται στο συνημμένο στην ως άνω υπουργική απόφαση Παράρτημα, μπορεί κανείς να ανατρέξει στο ΦΕΚ Β΄5290/13-10-2022, όπου υπάρχει το σχετικό αναλυτικό Παράρτημα .ΥΑ96618.2022

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button