Δημοσιεύσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «Παροχή Υπηρεσιών απόφραξης και Καθαρισμού λιποσυλλεκτών για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών»

Παρακαλούμε ανοίξτε το παρακάτω σύνδεσμο : ΑΔ_103 ΑΔΑ 9ΠΥΕ6-2ΝΑ ΑΔΑΜ 23PROC013661349

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button