Δημοσιεύσεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ. 11/2023 Προμήθεια «ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ για κάμερες ξηρής εκτύπωσης AGFA Drystar 5302 & AGFA Drystar 5503»

Γνωστοποίηση διενέργειας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ( 11/2023) , κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την Προμήθεια  «ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ για κάμερες ξηρής εκτύπωσης AGFA Drystar 5302 & AGFA Drystar 5503» (CPV 32354100-0 ) (KAE 1741) για κάλυψη αναγκών του  Γ.Ν.Ζ., για ένα περίπου (1) έτος.

Πιθανής προϋπολ. δαπάνης ….. 50.322,50 € προ ΦΠΑ ή   …..62.399,90 € συμπερ. ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακύρωσης « η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής» (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

Η διακήρυξη έχει λάβει:  ΔΙΑΥΓΕΙΑ { ΑΔΑ: 9ΓΙΤ4690ΒΞ-0Ψ5  } & ΚΗΜΔΗΣ { ΑΔΑΜ: 23PROC013173123 }  και α/α ΕΣΗΔΗΣ: 198506.

Ηλ.ΔΑΔ. 11-2023 (Προμήθεια Ακτινολογικών Φιλμ ). (9ΓΙΤ4690ΒΞ-0Ψ5) (23PROC013173123)

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button