Δημοσιεύσεις

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (12/2023), για την προμήθεια : « ΜΕΛΑΝΙΩΝ» για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Γνωστοποίηση διενέργειας   Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (12/2023), για την προμήθεια : « ΜΕΛΑΝΙΩΝ» για κάλυψη  αναγκών περίπου ενός (1) έτους του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ  .

Πιθανή προϋπολογισθείσης δαπάνης : 85.000,00 € (συμπερ.  ΦΠΑ).Με κριτήριο κατακύρωσης , η   πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ  ΑΔΑ: 6ΓΞΘ4690ΒΞ-Ν2Ο &  ΚΗΜΔΗΣ  ΑΔΑΜ: 23PROC012610593 και α/α ΕΣΗΔΗΣ: 199345.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12-2023 Ηλ. ΔΑΔ – ΜΕΛΑΝΙΑ_(9ΝΗΚ4690ΒΞ-7ΞΦ)23PROC013183830

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button