Δημοσιεύσεις

“Υπ’ αριθ. 02/2024 Διακήρυξη Διενέργειας Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για την παραχώρηση με ανταποδοτικό όφελος (αντάλλαγμα), μη αξιοποιήσιμου, καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικούαπό την Ελληνική Αστυνομία, εφεξής Αναθέτουσα Αρχή, ήτοι, συσσωρευτές μολύβδου – οξέως, καταλυτικούς μετατροπείς οχημάτων τα οποία έχουν κριθεί ως Π.Ο.Ε. ή Ο.Τ.Κ.Ζ., όπως αναλυτικά αναγράφονται στο Παράρτημα «Γ», συνολικού προϋπολογισμού (ελάχιστη αξία ανταποδοτικού ανταλλάγματος (7.600 €) άνευ Φ.Π.Α. συνολικά”

Related Articles

Back to top button