Δελτία ΤύπουΈκτακτο

Αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις στο ΓΕΜΗ, η διαδικασία, οι εξαιρέσεις και η διόρθωση σφαλμάτων

Αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις στο ΓΕΜΗ, η διαδικασία, οι εξαιρέσεις και η διόρθωση σφαλμάτων
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του υπ. Ανάπτυξης σχετικά με τον καθορισμό των διαδικασιών που απαιτούνται για την πραγματοποίηση αυτοματοποιημένων καταχωρίσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ., οι οποίες αποσκοπούν στη μείωση της γραφειοκρατίας και στη ταχύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, καθώς και τον καθορισμό του τρόπου διεξαγωγής του δειγματοληπτικού ελέγχου που πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Υ.Γ.Ε.ΜΗ., στο πλαίσιο της διασφάλισης της ορθότητας και της πληρότητας των δηλώσεων, πράξεων και στοιχείων που καταχωρίζονται και δημοσιεύονται αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Αναλυτικά με την απόφαση δίνεται ο ορισμός της Αυτοματοποιημένης Καταχώριση, περιγράφονται οι πράξεις που εξαιρούνται από την αυτοματοποιημένη καταχώρηση (α. κάθε είδους μετασχηματισμό, β. λύση, διαγραφή και αναβίωση προσωπικής και κεφαλαιουχικής εταιρείας (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ), γ. τροποποίηση καταστατικού κεφαλαιουχικής εταιρείας (ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ)), καθορίζεται η διαδικασίας που πρέπει να ακολουθείται για την υποβολή αυτοματοποιημένης καταχώρισης από τον υπόχρεο εγγραφής, περιγράφεται ο δειγματοληπτικός έλεγχος των αυτοματοποιημένων καταχωρίσεων στο Γ.Ε.ΜΗ., και τέλος ορίζεται ο τρόπος διόρθωσης σφάλματος αυτοματοποιημένων καταχωρήσεων.

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button