Δημοσιεύσεις

Δ.08/23 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός

Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.08/23

 1. α.      Αναθέτουσα Αρχή: ΔΟΥ Αεροπορικής Βάσης Λάρισας (ΔΟΥ Α/Β Λάρισας).

β.      Μονάδα που διενεργεί τον διαγωνισμό:  ΔΟΥ Α/Β Λάρισας (Τέρμα Αγιάς – Λάρισα – Τ.Κ. 41336 – Τηλ.: 2410 515475-6).

 1. Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. α.      Αντικείμενο του διαγωνισμού: Προμήθεια 5 Συγκροτημάτων Επαναφοράς Ταινιών (Drive Train Assemply).

β.      Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 483.870,95€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 600.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

γ.      Ποσότητα : 5 Τεμάχια.

δ.      Είδος σύμβασης: Σύμβαση Προμήθειας Υλικών.

 1. α.      Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:30: Βλέπε σημείο ένα (1β).

β.      Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr και  www.haf.gr.

γ.      Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 223139.

 1. α.      Έναρξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 16η  Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 πμ.

β.      Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 1η Νοεμβρίου  2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μμ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

γ.      Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 2α Νοεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 πμ.

δ.      Γλώσσα: Ελληνική.

ε.       Εναλλακτικές προσφορές: Δεν θα ληφθούν υπόψη.

 1. α.      Τόπος παράδοσης: 201ΚΕΦΑ (Αεροπορική Βάση Ελευσίνας).

β.      Η παράδοση των υπό προμήθεια υλικών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό και εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης.

γ.      H πληρωμή θα γίνεται είτε:

          –  Στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών (άρθρα 200 και 208 του Ν.4412/16). Εφόσον, γίνουν τμηματικές παραδόσεις τότε θα γίνονται τμηματικές πληρωμές, είτε

 Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής έως ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) της συμβατικής αξίας άνευ ΦΠΑ, έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου μετά την οριστική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου. Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία καταβολής της στον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες[1] το οποίο  θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών:   Εκατόν Είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο σύστημα, με δικαίωμα παράτασης από την Υπηρεσία.

 

 1. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής του υπό προμήθεια είδους, χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία αυτού.

 

 1. Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης (προκήρυξη):

 

 • στον ιστότοπο του «ΚΗΜΔΗΣ»: 26 Σεπτεμβρίου 2023
 • στον ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια»: 26 Σεπτεμβρίου 2023

 

 1. Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης:

 

 • στον ιστότοπο του «ΚΗΜΔΗΣ»: 26 Σεπτεμβρίου 2023
 • στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 26 Σεπτεμβρίου 2023

 

 

 1. Αιτήματα – ερωτήματα επί του διαγωνισμού υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής που παρέχεται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού στη Διαδυκτιακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. Τα εν λόγω αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή αυτούς που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και, απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Τα αιτήματα/ερωτήματα πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στη διακήρυξη και στην παρούσα και θα απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. Ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραμμένο, δε θα απαντώνται.

 

 

 

 

 

Υποπτέραρχος (Ι) Κωνσταντίνος Ζολώτας

Επιτελάρχης

 

 

 

 

[1]              Βλ. Απόφαση 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών, στο βαθμό που η Α.Α. υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της.

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button