Δελτία Τύπου

Διασυνδεση ΓΕΜΗ με taxis και άλλα μητρώα

Νέα τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο σχέδιο νόμου για τη φαρμακευτική κάνναβη – Διαλειτουργικότητα ΓΕΜΗ

Με νέα τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή συμπληρώνεται το άρθρο 91 του ν.4635/2019 αναφορικά με τη διαλειτουργικότητα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕ.Μ.Η.) και συγκεκριμένα, προτείνονται διατάξεις με τις οποίες προβλέπεται ότι το ΓΕ.Μ.Η. χορηγεί δεδομένα σε άλλα μητρώα, βάσεις δεδομένων, αρχεία και βιβλία που τηρούνται ηλεκτρονικά από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος καθώς και σε διατραπεζικές εταιρίες που διαχειρίζονται αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς χάριν των ως άνω ιδρυμάτων, τα οποία πληρούν τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων στο Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π.), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με κοινή απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, του κόστους χρήσης της Υπηρεσίας που σχετίζεται με τα ανταποδοτικά τέλη καταχώρισης στο ΙΈ.Μ.Η. (παρ.ΐβ του άρθρου 113 του ν.4635/2019) καθώς και επιμέρους πολιτικών χρήσης των δεδομένων, των διαδικασιών συναίνεσης κ.λπ.

Αιτιολογική

Με την παρ. 4 που προστίθεται, δίδεται η δυνατότητα στα ιδρύματα του ν. 4261/2014 (Α’ 107), του ν. 4537/2018 (Α’ 84) και του ν. 4021/2011 (Α’ 218) να λαμβάνουν τα δημόσια δεδομένα του Γ.Ε.ΜΗ. προς εξυπηρέτησή τους και προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους έναντι του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π.) του άρθρου 62 του ν. 4170/2013 (Α’ 163).

Η χορήγηση των δεδομένων αποκλείει την εμπορική χρήση αυτών και πραγματοποιείται με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα, το εμπορικό απόρρητο και τις λοιπές προβλέψεις του ν. 4623/2019 (Α’ 134). Περιορισμοί που τίθενται από ειδικότερες διατάξεις για τη χορήγηση αυτών εξακολουθούν να ισχύουν. Εξυπακούεται ότι, όπου απαιτείται συναίνεση των υποκειμένων για χορήγηση προσωπικών δεδομένων, αυτή πρέπει να δίδεται πριν τη χορήγηση αυτών.

Η υπηρεσία διατίθεται στα ιδρύματα μετά από την καταβολή σχετικού κόστους χρήσης της Υπηρεσίας. Εφόσον παρουσιασθούν ενδείξεις μη συνετούς χρήσης της υπηρεσίας η αρμόδια Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ και Υ.Μ.Σ. της Κ.Ε.Ε.Ε. διατηρείτο δικαίωμα της διακοπής της υπηρεσίας χωρίς την ενημέρωση των ιδρυμάτων.

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 2
Διαλειτουργικότητα Γενικού Εμπορικού Μητρώου – Τροποποίηση του άρθρου 91 του ν. 4635/2019

Στο άρθρο 91του ν. 4635/2019 (Α’ 167), ως προς τη διαλειτουργικότητα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, προστίθεται παρ. 4 και το άρθρο 91 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 91

Διαλειτουργικότητα Γ.Ε.ΜΗ.

1. Στο πλαίσιο του συστήματος διασύνδεσης των εθνικών Μητρώων το Γ.Ε.ΜΗ.:

α. Επικοινωνεί ηλεκτρονικά με τα λοιπά εθνικά Μητρώα ώστε να:

αα. λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με στοιχεία που είναι αποθηκευμένα σε άλλο εθνικό Μητρώο και αφορούν κεφαλαιουχικές εταιρείες με έδρα σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και υποκαταστήματα αυτών, εγκατεστημένα σε άλλο κράτος – μέλος από εκείνο στο οποίο βρίσκεται η έδρα της εταιρείας, και

ββ. χορηγεί πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία των άρθρων 95, 97 και 98 του παρόντος αναφορικά με τις κεφαλαιουχικές εταιρείες με έδρα στην ημεδαπή, καθώς και υποκαταστήματα της περίπτωσης ι’ της παραγράφου 1 του άρθρου 86 του παρόντος νόμου.

β. Απαντά σε ερωτήματα που τίθενται από μεμονωμένους χρήστες στο ευρωπαϊκό ενιαίο σημείο ηλεκτρονικής πρόσβασης στο σύστημα διασύνδεσης των Μητρώων («η πύλη») σχετικά με πληροφορίες της υποπερίπτωσης ββ’ της περίπτωσης α’.

2. Το πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ. διασυνδέεται με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ.) TAXIS σχετικά με τη λήψη και διαβίβαση δεδομένων, που προβλέπονται ως καταχωριζόμενα ή υποβαλλόμενα από τους υπόχρεους και στα δύο πληροφοριακά συστήματα.

Για την υλοποίηση της διασύνδεσης εφαρμόζεται το άρθρο 17 του ν. 4174/2013 (Α’ 170). Οι όροι και οι προϋποθέσεις διασύνδεσης, τα ειδικότερα στοιχεία που λαμβάνονται και διαβιβάζονται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

3. Το Γ.Ε.ΜΗ. δύναται να διασυνδέεται και με άλλα Μητρώα, αρχεία και βιβλία που τηρούνται ηλεκτρονικά και του παρέχουν πρωτογενή και εξ αποστάσεως πληροφόρηση για πράξεις, στοιχεία ή δεδομένα που καταχωρίζονται σε αυτό, τηρουμένων των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του εμπορικού απορρήτου καθώς και του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α 134). Με τις ίδιες προϋποθέσεις το Γ.Ε.ΜΗ. διασυνδέεται, προκειμένου να χορηγεί πράξεις, στοιχεία ή δεδομένα που υποβάλλονται σε δημοσιότητα, εφόσον αυτά προβλέπονται από διατάξεις ως υποβαλλόμενα στα άλλα Μητρώα, αρχεία ή βιβλία.

4. Το Γ.Ε.ΜΗ. χορηγεί δεδομένα σε άλλα μητρώα, βάσεις δεδομένων, αρχεία και βιβλία που τηρούνται ηλεκτρονικά από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα του ν. 4261/2014 (Α‘107), από ιδρύματα πληρωμώντου ν. 4537/2018 (Α’ 84) και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματοςτου ν. 4021/2011 (Α ‘218), όπως και σε διατραπεζικές εταιρίες που διαχειρίζονται αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς χάριν των ως άνω ιδρυμάτων, τα οποία δραστηριοποιούνται νομίμως στην ελληνική επικράτεια και δημοσιεύονται στο σχετικό Μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδος και τα οποία πληρούν τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων στο «Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών» (Σ.Μ.Τ.Λ. καιΛ.Π.) του άρθρου 62 του ν. 4170/2013 (Α 163). Σκοπός της χορήγησης των δεδομένων αυτών είναι η απόκτηση με δομημένο τρόπο στοιχείων που καταχωρίζονται στο ΓΕ.ΜΗ. και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της προστασίας προσωπικών δεδομένων, εμπορικού απορρήτου και του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134). Δεδομένα για τα οποία απαιτείται η συναίνεση των εγγεγραμμένων στο Γ.Ε.ΜΗ. προσώπων χορηγούνται μετά από τη λήψη της σχετικής συναίνεσης. Η αρμόδια Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) διατηρεί το δικαίωμα της διακοπής της υπηρεσίας δεδομένων, εφόσον διαπιστωθεί ακατάλληλη χρήση αυτής, που δεν συνάδει με την εκάστοτε πολιτική χρήσης των δεδομένων. Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύνανται να καθορίζουν, με κοινή απόφασή τους, το κόστος χρήσης της Υπηρεσίας που σχετίζεται με τα τέλη της παρ.ΐβ του άοθρου 113, καθώς και επιμέρους πολιτικές χρήσης των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των λόγων διακοπής της Υπηρεσίας, τις εκάστοτε διαδικασίες συναίνεσης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ή ρύθμιση.»

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button