Δελτία Τύπου

ενημέρωση για αλλαγές στην εγγραφή φυσικών προσώπων που ασκούν οικονομική μη εμπορική δραστηριότητα

  1. Κατατέθηκε στις 29-03-2022  προς ψήφιση στη Βουλή το σχέδιο νόμου με τίτλο «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)» – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση  της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα εταιρικού δικαίου L 186)». (https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?lawid=ce4fae10-62db-4d97-ae06-ae67017c2393).

document – 2022-03-30T104405.450-2

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button