Προγράμματα

Eπιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης για ανέργους με αντικείμενο το “Food & Beverage Management” στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

 Ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.) είναι Δικαιούχος του Έργου με τίτλο «Ενεργητικές πολιτικές και στοχευμένο πρόγραμμα κατάρτισης – πιστοποίησης για την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση στον τομέα του Food & Beverage Management» με κωδικό ΟΠΣ 5067216, το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» με βάση την υπ’ αριθ. 2736/10-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΜ7Β7ΛΕ- Ρ1Τ) απόφαση ένταξης και το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε..  Στο πλαίσιο αυτό, πρόκειται να υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης για ανέργους με αντικείμενο το “Food & Beverage Management” και με εκπαιδευτικό επίδομα έως 1.000€.

 Το Έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

  1. 3 ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής
  2. Θεωρητική εξ αποστάσεως κατάρτιση 80 ωρών στο αντικείμενο του “Food & Beverage Management”
  3. Πρακτική άσκηση 120 ωρών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή/και δημόσιου τομέα
  4. Δωρεάν Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι άνω των 18 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. και κάτοικοι της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.  Ο Α’ κύκλος των αιτήσεων και η υποβολή των δικαιολογητικών γίνονται ηλεκτρονικά έως την Κυριακή 23.04.2023 και ώρα 23:59:59.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το αναλυτικό κείμενο της Πρόσκλησης και να υποβάλουν την αίτησή τους στην ιστοσελίδα https://katartisi.eoaen.com.  Επιπλέον, μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 2144089312, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:30 ‐ 18:00.

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button