ΓΕΜΗ -ΜΗΤΡΩΟ

παράταση προθεσμιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων νομικών προσώπων για το έτος 2022

Η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου  Ζακύνθου  ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Νόμου 4965/2022 (ΦΕΚ 162Α/02-09-2022) δόθηκε παράταση για το έτος 2022 στην προθεσμία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α’ 104) για τις Α.Ε., του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) για τις Ι.Κ.Ε. και του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α’ 91) για .τις Ε.Π.Ε., για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες.

Ως εκ τούτου, προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών γενικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο παρατείνονται αναλόγως.

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button