Δελτία Τύπου

Παράταση στην προθεσμία διεξαγωγής των γενικών συνελεύσεων Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε. και Α.Ε. έως 30.10.2020

Στο νέο άρθρο 61 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου έγινε σχετική νομοτεχνική βελτίωση και πλέον η παράταση της προθεσμίας διεξαγωγής των τακτικών γενικών συνελεύσεων (σ.σ. έως 30.10.2020) αφορά εκτός από τις Α.Ε. και τις Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. Ειδικότερα η παράγραφος 3 του άρθρου 61 αναφέρει τα εξής:

«3. Για το έτος 2020 η προθεσμία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της παρ 1 του άρθρου άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α’ 104), του άρθρου 69 του ν.4072/2012 (Α’ 86) και του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α’ 91) παρατείνεται για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. παρατείνονται αναλόγως».

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button