Δελτία Τύπου

τροπολογία για την παράταση στη σύγκληση των γενικών συνελεύσεων

Παράταση των προθεσμιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων

 

Κατατέθηκε η τροπολογία του του Υπουργείου Ανάπτυξης και επενδύσεων στο σχέδιο νόμου του ιδίου Υπουργείου με τίτλο «Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα» με το άρθρο 2 της οποίας παρατείνονται για το αναφερόμενο χρονικό διάστημα οι προθεσμίες:

α) για τη σύγκληση των γενικών συνελεύσεων των μνημονευόμενων στην υπό ψήφιση διάταξη νομικών προσώπων για το έτος 2022,

β) για την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.

Αιτιολογική
Άρθρο 2

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνονται οι προθεσμίες διεξαγωγής των γενικών συνελεύσεων των άρθρων 119 του ν. 4548/2018 (Α’104), 69 του ν. 4072/2012 (Α’86) και 10 του ν. 3190/1955 (Α’91) για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες προκειμένου οι επαγγελματίες φοροτεχνικοί να διευκολυνθούν, εκτάκτως, στο έργο τους που έχει πρόσκαιρα επιβαρυνθεί λόγω της ταυτόχρονης λήξης των προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

Προτεινόμενη διάταξη
Άρθρο 2
Παράταση προθεσμιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων νομικών προσώπων για το έτος 2022

Για το έτος 2022 η προθεσμία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α’ 104), του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) και του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α’ 91) παρατείνεται για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο παρατείνονται αναλόγως.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button