Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις Διακήρυξης Διαγωνισμών

6-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛ.ΔΑΔ.προμήθεια Πλυντηρίων(ΨΤΖΤ4690ΒΞ-2ΘΙ)21PROC009215798 6Β7ΜΟΡ1Ο-5ΒΝ_ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ2 6ΗΧΙ469Β7Η-ΟΚ7 – ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ 6ΞΨΖ469Β7Η-ΚΩΔ – ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ 82-21__ΨΣ3Φ6-ΘΩΛ 83-21__ΨΛΥΙ6-ΞΣ0 84-21__Ψ4Φ16-ΧΙΣ 85-21__69Ψ26-ΑΟΚ 86-21__6Δ4Θ6-ΟΛ7 37550_ΕΠΙΜΕΛ1 ΑΔ_144 ΑΔΑΜ 21PROC009210877 ΑΔΑ 6ΤΓ1266-44Υ

Related Articles

Back to top button