Δημοσιεύσεις

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ. Δ.Α.Δ. (7-2021) Υπηρεσίες Αποκομιδής Νοσοκομειακών Αποβλήτων

7-2021 (Ηλ. ΔΑΔ) Υπηρεσίες Αποκομιδής Νοσοκομειακών Αποβλήτων(67ΘΒ4690ΒΞ-Θ94)(21PROC009236874)

Related Articles

Back to top button