Δημοσιεύσεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 07/2023

ΜΕΡΥΠ/4ο ΕΓ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

(Περίληψη υπ΄ αριθμ. 7/2023 Διακήρυξης Διαγωνισμού)   

          Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, γαλακτοκομικών ειδών, για κάλυψη αναγκών των Μονάδων – ανεξ. Υπομονάδων της Φρουράς Κιλκίς – Ν. Σάντας.

 

Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, που προσδιορίζεται βάσει της τιμής, κατά είδος.

 

Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή θα είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δικαίωμα παράτασης ένα (1) εξάμηνο μονομερώς από τη Μεραρχία, με ημερομηνία έναρξης την 01 Ιουλίου 2023.

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδι-κτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο σύστημα, ορίζεται η 18 Μαΐου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ.

 

Η Προκήρυξη του διαγωνισμού, αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, με αριθμό ΑΔΑΜ: 23PROC012588847.

 

Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης αναρτήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη, www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ με Αριθμό ΑΔΑΜ : 23PROC012588847. και ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό: 189597-2.

 

Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την ΜΕΡΥΠ/4ο ΕΓ, στη διεύθυνση: Στρατόπεδο «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΛΙΠΗΣ», Καλαμαριά Θεσσαλο-νίκης, ΒΣΤ 903, (ΤΚ 55133), τηλ.: 2310-025249, e-mail: str-meryp-4o-eg_d@army.gr, καθημερινά πλην Σαββάτου – Κυριακής, μέχρι 14:00 Ω.

Από τη Στρατιωτική Υπηρεσία

Υπεύθυνη Δήλωση_ΝΔ 1400_73

Υπεύθυνη Δήλωση_IBAN

01. ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 71 ΑΜ ΤΑΞ ΑΑ

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button