Εγγραφή

Επιχειρηση Ατομικη

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

  • Αίτηση (το έντυπο χορηγείται από το τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου μας)
  • Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (σε περίπτωση που η επιχείρηση λειτουργεί ήδη)
  • Συμφωνητικό μίσθωσης επαγγελματικής στέγης (φωτοτυπία)
  • Αστυνομική Ταυτότητα του αιτούντος (φωτοτυπία)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

– Εάν πρόκειται για αλλοδαπό υπήκοο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται Διαβατήριο (φωτοτυπία). Για υπήκοο τρίτης χώρας, απαιτούνται Άδεια Παραμονής και Άδεια Εργασίας (φωτοτυπία)

– Εάν προκείται για υποκατάστημα , αντί της βεβαίωσης έναρξης εργασιών θα υποβληθεί Βεβαίωση Μεταβολής για την ίδρυση του υποκαταστήματος, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια ΔΟΥ της έδρας της επιχείρησης (φωτοτυπία).

Επίσης απαιτείται Πιστοποιητικό Εγγραφής από το Επιμελητήριο της περιοχής που εδρεύει η επιχείρηση καθώς και δείγμα υπογραφής του Δ/ντή του υποκαταστήματος.

Κάθε μελλοντική μεταβολή (όπως, αλλαγή διεύθυνσης, αλλαγή αντικειμένου επιχειρήσεως, παύση ή διακοπή εργασιών κ.λ.π.) που επέρχεται στην επιχείρηση πρέπει να δηλώνεται στο Επιμελητήριό μας.

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button