Εγγραφή

Επιχειρηση Ο.Ε.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Αίτηση (το έντυπο χορηγείται από το τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου)

  • Καταστατικό Συμφωνητικό (εταιρικό) σύστασης της εταιρείας (φωτοτυπία)
  • Συμφωνητικό μίσθωσης επαγγελματικής στέγης ( φωτοτυπία)
  • Ταυτότητες όλων των μελών (φωτοτυπία)
  • Έναρξη επιτηδεύματος από την Δ.Ο.Υ. Ζακύνθου (εάν η εταιρεία λειτουργεί ήδη)

Η έναρξη επιτηδεύματος καθώς και κάθε μελλοντική μεταβολή (όπως, αλλαγή διεύθυνσης, αλλαγή αντικείμενου επιχειρήσεως, παύση ή διακοπή εργασιών κ.λ.π.) που επέρχεται στην επιχείρηση πρέπει να δηλώνεται στο Επιμελητήριό μας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

– Εάν πρόκειται για αλλοδαπό υπήκοο της Ευρωπαικής Ένωσης, απαιτείται

Διαβατήριο (φωτοτυπία). Για υπήκοο τρίτης χώρας, απαιτούνται Άδεια Παραμονής και Άδεια Εργασίας (φωτοτυπία)

– Εάν πρόκειται για υποκατάστημα αντί της βεβαίωσης έναρξης εργασιών θα υποβληθεί Βεβαίωση Μεταβολής για την ίδρυση του υποκαταστήματος, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια ΔΟΥ της έδρας της εταιρίας (φωτοτυπία) και αντί τις ταυτότητες των μελών θα υποβληθεί ταυτότητα του Διευθυντή του υποκαταστήματος (φωτοτυπία) και δείγμα υπογραφής του. Επίσης απαιτείται Πιστοποιητικό Εγγραφής από το Επιμελητήριο της περιοχής που εδρεύει η Εταιρεία καθώς και απόσπασμα καταστατικού συμφωνητικού (εταιρικού) για την ίδρυση του υποκαταστήματος (φωτοτυπία) σε περίπτωση που δεν αναφέρεται στο αρχικό καταστατικό (εταιρικό).

Κάθε μελλοντική μεταβολή (όπως, αλλαγή διεύθυνσης, αλλαγή αντικείμενου επιχειρήσεως, παύση ή διακοπή εργασιών κ.λ.π.) που επέρχεται στην επιχείρηση πρέπει να δηλώνεται στο Επιμελητήριό μας.

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button