Εγγραφή

Επιχειρηση Ε.Π.Ε

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

1. Αίτηση (το έντυπο δίνεται από το τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου μας)

• ΦΕΚ (Φύλλο Εφημερίδας Κυβέρνησης) στο οποίο δημοσιεύεται η περίληψη του καταστατικού σύστασης της εταιρείας ή Απόδειξη του Εθνικού Τυπογραφείου ( ΤΑΠΕΤ) (φωτοτυπία), εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί ήδη.

• Καταστατικό Συμβόλαιο (εταιρικό) σύστασης της εταιρείας (φωτοτυπία)

4. Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (φωτοτυπία)

5. Ταυτότητες των μελών της εταιρείας (φωτοτυπία)

Η βεβαίωση έναρξης εργασιών , το ΦΕΚ(Φύλλο Εφημερίδας Κυβέρνησης) δημοσίευσης της σύστασης της εταιρείας,καθώς και κάθε μελλοντική μεταβολή (όπως, αλλαγή διεύθυνσης, αλλαγή αντικειμένου επιχειρήσεως, παύση ή διακοπή εργασιών κ.λ.π.) που επέρχεται στην επιχείρηση πρέπει να δηλώνεται στο Επιμελητήριό μας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

– Εάν πρόκειται για αλλοδαπό υπήκοο της Ευρωπαικής Ένωσης, απαιτείται Διαβατήριο (φωτοτυπία). Για υπήκοο τρίτης χώρας, απαιτούνται Άδεια Παραμονής και Άδεια Εργασίας (φωτοτυπία).

– Εάν πρόκειται για υποκατάστημα , αντί της βεβαίωσης έναρξης εργασιών θα υποβληθεί Βεβαίωση Μεταβολής για την ίδρυση του υποκαταστήματος, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια ΔΟΥ της έδρας της εταιρείας (φωτοτυπία) ενώ αντί τις ταυτότητες των μελών και τα δείγματα υπογραφής τους θα υποβληθούν ταυτότητα του Διευθυντή του υποκαταστήματος (φωτοτυπία) και δείγμα υπογραφής του. Επίσης απαιτείται Πιστοποιητικό Εγγραφής από το Επιμελητήριο της περιοχής που εδρεύει η εταιρεία καθώς και Απόσπασμα Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης (φωτοτυπία) που να αναφέρει την ίδρυση του υποκαταστήματος.

Κάθε μελλοντική μεταβολή (όπως, αλλαγή διεύθυνσης, αλλαγή αντικειμένου επιχειρήσεως, παύση ή διακοπή εργασιών κ.λ.π.) που επέρχεται στην επιχείρηση πρέπει να δηλώνεται στο Επιμελητήριό μας.

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button