Εγγραφή

Υποκατάστημα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

• Αίτηση (το έντυπο χορηγείται από το τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου μας, υπογεγραμμένο από τον ή τους νομίμους εκπροσώπους της εταιρείας)

• ΦΕΚ (Φύλλο Εφημερίδας Κυβέρνησης) όπου δημοσιεύεται περίληψη του καταστατικού σύστασης της εταιρείας με το οποίο χορηγείται από την Διεύθυνση Εταιρειών της Νομαρχίας, η έγκριση για την εγκατάσταση του υποκαταστήματος αλλοδαπής κεφαλαιουχικής εταιρείας Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. στην Ελλάδα και για το διορισμό του Πληρεξουσίου – Αντιπροσώπου και Αντικλήτου. (φωτοτυπία)

Εάν δεν έχει κυκλοφορήσει το ΦΕΚ απαιτούνται σε φωτοτυπία:

• για τις Α.Ε., ανακοίνωση καταχώρησης της σύστασης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Μ.Α.Ε.)

– για τις Ε.Π.Ε., απόδειξη του Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ)

• Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (φωτοτυπία) εάν έχει γίνει.

4. Αστυνομική τ αυτότητα ή Διαβατήριο ΕΟΚ ή άδειες παραμονής και εργασίας (προκειμένου για αλλοδαπούς από χώρες εκτός ΕΟΚ) των νομίμων εκπροσώπων της επιχείρησης.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Εάν πρόκειται για βιομηχανία, απαιτείται Άδεια Λειτουργίας από την Δ/νση Βιομηχανίας.
Στις περιπτώσεις που δεν έχει χορηγηθεί «Έγκριση Εγκατάστασης», από τη Νομαρχία (όταν η εγκατάσταση αφορά σε συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και για την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου (π.χ.τεχνικού έργου κ.λ.π.) ή ρυθμίζεται από ειδικό νόμο ή θεσμοθετημένες ειδικές διακρατικές συμβάσεις), η εγγραφή των Υποκαταστημάτων των Αλλοδαπών Επιχειρήσεων γίνεται χωρίς τα ανωτέρω Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.), δικαιολογιτικά τα οποία αντικαθίστανται, κατά περίπτωση με:

• Καταστατικό (της Μητέρας Εταιρείας) σε επίσημη μετάφραση.

• Απόφαση για τον ορισμό του Φορολογικού Εκπροσώπου της, στην Ελλάδα.

• Σύμβαση Έργου ή άλλο δικαιολογητικό (από το οποίο να προκύπτει η χρονική διάρκεια εγκατάστασης).

• Σχετικό Νόμο ή Διακρατική Σύμβαση (απ’ όπου προκύπτει η εξαίρεση, για τη χορήγηση Έγκριση Εγκατάστασης από τη Νομαρχία).

Κάθε μελλοντική μεταβολή (όπως, αλλαγή διεύθυνσης, αλλαγή αντικειμένου επιχειρήσεως, παύση ή διακοπή εργασιών κ.λ.π.) που επέρχεται στην επιχείρηση πρέπει να δηλώνεται στο Επιμελητήριό μας.

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button