Δημοσιεύσεις

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ. ΔΑΔ (4-2021) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

4-2021 (Ηλ. ΔΑΔ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ(6ΕΟ54690ΒΞ-ΝΓΔ)(21PROC008780532)

Related Articles

Back to top button