Δελτία Τύπου

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (1/2023), για την προμήθεια : « ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ»

Γνωστοποίηση διενέργειας   Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (19/2022), για την προμήθεια : «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών  (Α1 ρουτίνας – Α2.. εφημερίας – εφεδρικός) καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εξετάσεων»,  Πιθανή ποσότητα:  459.300 τεστ, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Ζ., για περίπου  ένα (1) έτος. Ανώτατης προϋπολογισθείσης δαπάνης : 148.225,13 € (συμπερ.  ΦΠΑ) για την κάλυψη αναγκών  του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ  με κριτήριο κατακύρωσης « η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) επί  της συνολικής προσφερόμενης δαπάνης προ ΦΠΑ για την εκτέλεση όλων των ζητουμένων εξετάσεων..» Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ: 6Χ1Ω4690ΒΞ-ΝΥΝ} ,&  ΚΗΜΔΗΣ {ΑΔΑΜ: 23PROC012435629 } και α/α ΕΣΗΔΗΣ: 189365

Ηλ. ΔΑΔ (1-2023) αντιδραστ. βιοχημικού (Α1+Α2)__(6Χ1Ω4690ΒΞ-ΝΥΝ)23PROC012435629

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button