Δημοσιεύσεις

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (5/2023), για την προμήθεια : « ΜΕΛΑΝΙΩΝ» για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

Γνωστοποίηση διενέργειας   Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (5/2023), για την προμήθεια: « ΜΕΛΑΝΙΩΝ» για κάλυψη  αναγκών περίπου ενός (1) έτους του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ  .

Πιθανή προϋπολογισθείσης δαπάνης : 85.000,00 € (συμπερ.  ΦΠΑ).Με κριτήριο κατακύρωσης , η   πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)    επί του συνόλου των ζητουμένων ειδών. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ  ΑΔΑ: 6ΓΞΘ4690ΒΞ-Ν2Ο &  ΚΗΜΔΗΣ  ΑΔΑΜ: 23PROC012610593 και α/α ΕΣΗΔΗΣ: 192215.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 5-2023 Ηλ. ΔΑΔ – ΜΕΛΑΝΙΑ__(6ΓΞΘ4690ΒΞ-Ν2Ο)23PROC012610593

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button