Δημοσιεύσεις

Γνωστοποίηση Μετάθεση της ημερομηνίας Διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Διαγωνισμού

6-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛ.ΔΑΔ.προμήθεια Πλυντηρίων(ΨΤΖΤ4690ΒΞ-2ΘΙ)21PROC009215798 (1) 6-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛ.ΔΑΔ.προμήθεια Πλυντηρίων(ΨΤΖΤ4690ΒΞ-2ΘΙ)21PROC009215798

Related Articles

Back to top button