Δημοσιεύσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: Για την Εκτέλεση του έργου: Απολύμανση των δικτύων της Μ.Τ.Ν & Για την Προμήθεια ανταλλακτ

Καλημέρα σας,

 

Παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη σας:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ:

 

α/α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΚΑΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΙΘΑΝΗ ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ Πιθανή δαπάνη προ ΦΠΑ Πιθανή δαπάνη συμπ.

ΦΠΑ

 

Α.

Για την Εκτέλεση του έργου: Απολύμανση των δικτύων της Μ.Τ.Ν.{δύο (2) επισκέψεις το έτος,μία (1) ανά εξάμηνο}  

0887

 

65122000-0

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ

 

Υπηρεσία

 

Δύο  (2) επισκέψεις το έτος, μία (1) ανά εξάμηνο

 

3.800,00 €

 

4.712,00 €

Β. Για την Προμήθεια ανταλλακτικών για την Απολύμανση των δικτύων της Μ.Τ.Ν. 1439 44423000-1 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ Τεμ. 76 6.720,58 € 8.333,52 €
Σύνολο:   10.520,58 € 13.045,52 €

για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.

 

 

 

Ευχαριστούμε

Γ.Ν. Ζακύνθου ” Άγιος Διονύσιος”

Τμήμα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών)

Πληροφορίες: Τουρίκη Όλγα

Τηλ: 2695360606

Fax: 2695360648

ΠκΠ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ Μ.Τ.Ν 9Ρ6Β4690ΒΞ-992 23PROC012487777

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button