Δημοσιεύσεις

“Υπ’ αριθ. 05/2023 Διακήρυξη Διενέργειας Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές, για την παραχώρηση με ανταποδοτικό όφελος (αντάλλαγμα) μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία, ήτοι τριακόσια εβδομήντα έξι (376) οχήματα που έχουν κριθεί ως Π.Ο.Ε., συνολικού προϋπολογισμού (ελάχιστη αξία παραχωρούμενων οχημάτων) 48.520,00 €, άνευ Φ.Π.Α.”

Related Articles

Back to top button