ΓΕΜΗ -ΜΗΤΡΩΟ

κανόνες σχηματισμού, καθώς και τη διαδικασία της αυτόματης δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από τα πρόσωπα που ασκούν είτε εμπορική είτε οικονομική μη εμπορική δραστηριότητα.

Αριθμ. 68281/2022

(ΦΕΚ Β’ 3647/11-07-2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 13 του άρθρου 57 του ν. 4919/2022 «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 71) που παρέχει την εξουσιοδότηση για την έκδοση της παρούσας,
β. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 – Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
γ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάρτιση Υπουργείων και Καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους -Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
δ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
ε. του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15),

2. Την ανάγκη καθορισμού κανόνων για τον σχηματισμό της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου των επιχειρήσεων προκειμένου να διασφαλιστεί η μοναδικότητά τους κατά την ηλεκτρονική δέσμευσή τους.

3. Την υπ’ αρ. 64024/22-6-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, βάσει της περ. (ε) της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προ-καλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τους κανόνες σχηματισμού, καθώς και τη διαδικασία της αυτόματης δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από τα πρόσωπα που ασκούν είτε εμπορική είτε οικονομική μη εμπορική δραστηριότητα.

Άρθρο 1
Ορισμοί

1. «Επωνυμία»: το όνομα με το οποίο εμφανίζεται ο έμπορος στις συναλλαγές του.

2. «Διακριτικός Τίτλος»: αποτελεί το διακριτικό γνώρισμα της επιχείρησης.

3. «Αυτόματη Δέσμευση Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου»: η διαδικασία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος κάνει ο ίδιος, με δική του ευθύνη, δέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου, μέσω της κατάλληλης ηλεκτρονικής εφαρμογής που διατίθεται από το πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ., χωρίς την παρέμβαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.

4. «Πανομοιότυπη Επωνυμία και Διακριτικός Τίτλος»: η εντελώς όμοια επωνυμία και διακριτικός τίτλος δύο διαφορετικών επιχειρήσεων η χρήση των οποίων επιτρέπεται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 6.

5. «Παρεμφερής Επωνυμία και Διακριτικός Τίτλος»: η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος δύο διαφορετικών επιχειρήσεων που μπορούν να δημιουργήσουν σύγχυση στο κοινό για το ποια επιχείρηση πρόκειται κάθε φορά.

6. «Πανελλήνια δέσμευση Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου»: η δέσμευση επωνυμίας ή διακριτικού τίτλο με ισχύ σε πανελλήνιο επίπεδο.

7. «Προδέσμευση Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου»: η προσωρινή δέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου με σκοπό τη μελλοντική χρήση.

8. «Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων»: το ενιαίο, εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο στο οποίο καταχωρίζονται οι επωνυμίες και οι διακριτικοί τίτλοι όλων των φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν εμπορική και οικονομική δραστηριότητα.

Άρθρο 2
Σκοπός τήρησης Μητρώου Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων

Η τήρηση του Μητρώου Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων αποσκοπεί:
α) στη διασφάλιση της μοναδικότητας των επωνυμιών και των διακριτικών τίτλων,
β) στη σύννομη κατοχύρωση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου και
γ) στην προστασία των επιχειρήσεων από τον κίνδυνο της σύγχυσης, της εκμετάλλευσης ξένης φήμης και του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Άρθρο 3
Συνέπειες καταχώρισης Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων στο Μητρώο

1. Η καταχώριση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου στο μητρώο του άρθρου 2 έχει δηλωτικό χαρακτήρα και αποδεικνύει τον δικαιούχο μιας επωνυμίας ή ενός διακριτικού τίτλου βάσει της αρχής της χρονικής προτεραιότητας, η οποία προκύπτει από την ημερομηνία δέσμευσης της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου.

2. Η δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου έχει ισχύ για το σύνολο της Επικράτειας.

Άρθρο 4
Τρόπος Σχηματισμού Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου

1. Ο σχηματισμός της επωνυμίας εξαρτάται από την ιδιότητα του ενδιαφερόμενου και συγκεκριμένα:
α) αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο η επωνυμία σχηματίζεται από το ονοματεπώνυμο του εμπόρου,
β) αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, η επωνυμία σχηματίζεται από το ουσιαστικό και το τυπικό μέρος. Το ουσιαστικό μέρος σχηματίζεται από το ονοματεπώνυμο του/των εταίρων ή/και το αντικείμενο της επιχείρησης ή/και μπορεί να είναι φανταστική λέξη ή φράση, δηλαδή προϊόν ελεύθερης επιλογής του ενδιαφερόμενου. Το τυπικό μέρος αφορά στη νομική μορφή, η οποία αποδίδεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ειδικότερη νομοθεσία που διέπει την κάθε εταιρική μορφή.

2. Ο διακριτικός τίτλος είναι προαιρετικός, σχηματίζεται ελεύθερα από πραγματικές ή φανταστικές λέξεις ή φράσεις και μπορεί να ταυτίζεται με την επωνυμία της επιχείρησης ή του προσώπου που την εκμεταλλεύεται. Για κάθε επιχείρηση μπορούν να επιλέγονται περισσότεροι του ενός διακριτικοί τίτλοι. Διακριτικό τίτλο μπορούν να λάβουν και φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν οικονομική μη εμπορική δραστηριότητα.

Άρθρο 5
Κανόνες σχηματισμού Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου

1. Για τον σχηματισμό επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου ακολουθούνται υποχρεωτικά οι κάτωθι κανόνες:
α) εφόσον γίνεται χρήση της δραστηριότητας της επιχείρησης, θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, να μην είναι παραπλανητική, ούτε να δημιουργεί σύγχυση,
β) η επιλογή του λεκτικού απαγορεύεται:
βα) να παραπέμπει σε δημόσιες Αρχές, Φορείς, Υπηρεσίες, δημόσια αξιώματα, κοινωφελή μη κερδοσκοπικά Ιδρύματα, Σωματεία και Οργανισμούς, καθώς και να υπονοεί ότι συνεργάζεται μαζί τους, εκτός και αν υπάρχει σχετική έγκριση,
ββ) να προσβάλλει τα χρηστά ήθη και ιδίως να έχει υβριστικό, ρατσιστικό ή σεξιστικό περιεχόμενο.
βγ) να έχει ήδη καταχωριστεί ως εμπορικό σήμα στο Μητρώο Εμπορικών Σημάτων από διαφορετικό φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

2. Κατά τον αυτόματο έλεγχο επωνυμίας και διακριτικού τίτλου χρησιμοποιούνται συνεχώς επικαιροποιούμενα ηλεκτρονικά λεξικά που αφαιρούν μη επιτρεπτούς όρους/φράσεις ή λέξεις και δεν μπορούν να επιλεγούν από τους ενδιαφερόμενους κατά τη δημιουργία επωνυμίας και διακριτικού τίτλου με ηλεκτρονικό τρόπο.

3. Σε κάθε περίπτωση ο σχηματισμός επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου, ο οποίος οφείλει να εφαρμόζει τους κανόνες της παρούσας.

Άρθρο 6
Χρήση πανομοιότυπης Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου

1. Η χρήση πανομοιότυπης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου με άλλη επιχείρηση απαγορεύεται, με εξαίρεση τις κάτωθι περιπτώσεις:
α) αν ο δικαιούχος έχει δώσει γραπτή συγκατάθεση χρήσης της ίδιας επωνυμίας ή του διακριτικού της τίτλου σε άλλη επιχείρηση,
β) αν η επιχείρηση ανήκει στον ίδιο όμιλο,
γ) αν η επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος ανήκουν σε επιχείρηση που έχει διαγραφεί από το Γ.Ε.ΜΗ. τουλάχιστον ένα (1) έτος πριν.

2. Στην περίπτωση της αυτόματης δέσμευσης ή της προδέσμευσης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου, για τις περ. α) και β) της παρ. 1 ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται ηλεκτρονικά σχετική υπεύθυνη δήλωση και από το πληροφοριακό σύστημα αποστέλλεται αυτόματο ενημερωτικό μήνυμα στον δικαιούχο της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου. Εναλλακτικά, αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα στον δικαιούχο ο οποίος κάνει αποδοχή του αιτήματος του ενδιαφερόμενου για παραχώρηση δικαιώματος κοινής χρήσης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου.

Άρθρο 7
Κανόνες διαφοροποίησης μεταξύ παρεμφερών επωνυμιών και διακριτικών τίτλων

1. Προκειμένου να γίνει αποδεκτή μια επωνυμία ή ένας διακριτικός τίτλος από το πληροφοριακό σύστημα που πραγματοποιεί τον αυτόματο έλεγχο, επιπρόσθετα της τήρησης των κανόνων του άρθρου 5, θα πρέπει να υπάρχει σαφής και επαρκής διαφοροποίηση από τους ήδη καταχωρισμένους τίτλους στο Μητρώο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η εξατομίκευση της επιχείρησης.

2. Ο έλεγχος αφορά μόνο στο ουσιαστικό μέρος της επωνυμίας και όχι στον νομικό τύπο, ο οποίος δεν αποτελεί στοιχείο διαφοροποίησης μεταξύ των επιχειρήσεων.

3. Για τη δημιουργία του ουσιαστικού μέρους της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου, προκειμένου να επιτευχθεί επαρκής διαφοροποίηση από μια ήδη δεσμευμένη επωνυμία ή διακριτικό τίτλο, μπορεί να χρησιμοποιείται ιδίως:
α) η ακριβής μετάφραση σε άλλη γλώσσα,
β) η προσθήκη μίας τουλάχιστον επιπλέον λέξης ή ενός αριθμού,
γ) η διαφορετική σειρά των λέξεων,
δ) η χρήση του ενικού αριθμού αντί του πληθυντικού και το αντίστροφο.

4. Ενδεικτικά, δεν λογίζονται ως επαρκής διαφοροποίηση:
α) τα σημεία στίξης, τα σύμβολα, τα κενά, οι συντομογραφίες, οι ειδικοί μη αλφαριθμητικοί χαρακτήρες,
β) η χρήση μικρών αντί κεφαλαίων και το αντίθετο,
γ) οι ομόηχες λέξεις,
δ) η απόδοση με λατινικούς χαρακτήρες,
ε) η ένωση ή ο διαχωρισμός των λέξεων ή η συνένωση στο τέλος της λέξης του ουσιαστικού μέρους της επωνυμίας με συντομογραφίες της νομικής μορφής,
στ) η χρήση άρθρων,
ζ) τα ορθογραφικά λάθη,
η) τα λεκτικά με τα οποία σχηματίζονται ιστοσελίδες ή διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email, .com, .gr, www. κ.ά).

Άρθρο 8
Διαδικασία αυτόματης δέσμευσης Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου

1. Αυτόματη δέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου μπορεί να γίνει στις εξής περιπτώσεις:
α) κατά τη σύσταση εταιρείας μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μίας Στάσης (e-ΥΜΣ),
β) κατά την ηλεκτρονική έναρξη εργασιών, εφόσον πρόκειται για ατομική εμπορική επιχείρηση ή για φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν μη εμπορική οικονομική δραστηριότητα,
γ) κατά την αυτόματη τροποποίηση καταστατικού με πρότυπη πράξη,
δ) κατά την επιγραμμική εγγραφή υποκαταστήματος ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας.

2. Η διαδικασία αυτόματης δέσμευσης επωνυμίας ή/ και διακριτικού τίτλου περιλαμβάνει τα εξής βήματα:
α) ο ενδιαφερόμενος διασυνδέεται με την σχετική εφαρμογή μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Γ.Ε.ΜΗ.
β) σε συγκεκριμένο πεδίο εισάγει το επιθυμητό λεκτικό το οποίο μπορεί να είναι στην ελληνική ή και σε άλλη γλώσσα με λατινικούς χαρακτήρες και μπορεί να περιλαμβάνει φανταστικές ή πραγματικές λέξεις, σύμβολα, σημεία στίξης και αριθμούς (στο πληροφοριακό σύστημα είναι αναρτημένος πίνακας, που επικαιροποιείται διαρκώς, με τους αποδεκτούς χαρακτήρες, σύμβολα, σημεία στίξης κ.ά.).
γ) η ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία διασυνδέεται με το εθνικό Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων, πραγματοποιεί αυτόματο έλεγχο και ενημερώνει άμεσα τον ενδιαφερόμενο για τα εξής:
γα) για τις πανομοιότυπες επωνυμίες ή/και διακριτικούς τίτλους, οι οποίες μπορούν να δεσμευτούν μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 6. Εφόσον πρόκειται για επωνυμία ή διακριτικό τίτλο της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 14, το πληροφοριακό σύστημα παρέχει πληροφορίες στον ενδιαφερόμενο σχετικά με τον δικαιούχο της επωνυμίας ή/και του διακριτικού τίτλου.
γβ) για τις παρεμφερείς επωνυμίες ή/και διακριτικούς τίτλους, από τις οποίες ο ενδιαφερόμενος οφείλει να διαφοροποιηθεί επαρκώς.
γγ) για τις επωνυμίες που έχουν προδεσμευτεί σύμφωνα με το άρθρο 9 και την ημερομηνία λήξης της προ-δέσμευσης.
γδ) για τις επωνυμίες ή/και τους διακριτικούς τίτλους που έχουν κατοχυρωθεί ως εμπορικό σήμα.
γε) για το χρόνο αποδέσμευσης επιθυμητής επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου που ανήκει σε εταιρεία που έχει διαγραφεί από το Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 6.
δ) Για κάθε τροποποίηση που θα πραγματοποιεί ο ενδιαφερόμενος θα έχει διαρκή αναλυτική πληροφόρηση έως ότου καταφέρει να προσαρμόσει την επιθυμητή επωνυμία ή/και διακριτικό τίτλο στους κανόνες και περιορισμούς της παρούσας.

3. Κατόπιν του επιτυχούς σχηματισμού του λεκτικού της επωνυμίας ή/και του διακριτικού τίτλου ο ενδιαφερόμενος επιλέγει τον νομικό τύπο της επιχείρησής του, ο οποίος προστίθεται αυτόματα στο τέλος του λεκτικού και έτσι ολοκληρώνεται ο σχηματισμός της επωνυμίας. Η επωνυμία ή/και ο διακριτικός τίτλος αποδίδονται αυτόματα και με λατινικούς χαρακτήρες.

4. Ο ενδιαφερόμενος, κάνει ηλεκτρονική αποδοχή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης για την ανάληψη της ευθύνης της επιλογής του και κάνει υποβολή της επιλεγείσας επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου, η οποία καταχωρίζεται αυτόματα με χρονολογική σειρά στο ενιαίο ηλεκτρονικό Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων.

5. Εφόσον, η επιλεγείσα επωνυμία ή/και ο επιλεγείς διακριτικός τίτλος είναι παρεμφερής με ήδη καταχωρισμένη επωνυμία ή διακριτικό τίτλο, από το πληροφοριακό σύστημα θα αποστέλλεται αυτόματο ενημερωτικό μήνυμα στον δικαιούχο της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου.

6. Εφόσον, για οποιοδήποτε λόγο, δεν καταστεί εφικτή η αυτόματη δέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου ή ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί να προχωρήσει με επιλογή άλλης επωνυμίας και το Πληροφοριακό Σύστημα δεν του επιτρέπει να κάνει την επιθυμητή επιλογή, παρά το γεγονός ότι κατά την κρίση του είναι επαρκώς διαφοροποιημένη και δεν αντίκειται στους περιορισμούς της παρούσας, υποβάλει ηλεκτρονικό αίτημα ελέγχου στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., η οποία αναλαμβάνει άμεσα την εξεύρεση και δέσμευση αποδεκτής επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου. Σε περίπτωση που εντός ενός (1) μηνός, ο ενδιαφερόμενος δεν αποδεχθεί κάποια από τις εναλλακτικές προτάσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. η αίτηση απορρίπτεται.

Άρθρο 9
Διαδικασία αυτόματης προδέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου

1. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να κάνουν αυτόματη προδέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου για μελλοντική χρήση. Η προδέσμευση ισχύει για δύο (2) μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων η προδεσμευμένη επωνυμία ή/και ο διακριτικός τίτλος δεν είναι διαθέσιμη σε τρίτους.

2. Για την προδέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου απαιτείται η καταβολή τελών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 11. Η μη δέσμευση της προ-δεσμευμένης επωνυμίας εντός δύο (2) μηνών από τη στιγμή της προδέσμευσης επιφέρει αυτομάτως την αποδέσμευση της επωνυμίας. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να ανανεώσει μια (1) ακόμη φορά την προδέσμευση πριν τη λήξη του διαστήματως των δύο (2) μηνών καταβάλλοντας εκ νέου το σχετικό τέλος.

3. Για την προδέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου, ο ενδιαφερόμενος ακολουθεί τη διαδικασία που περιγράφεται στις παρ. 2 έως 6 του άρθρου 8.

4. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος κάνει την επιθυμητή επιλογή και ολοκληρώσει την πληρωμή λαμβάνει έναν ειδικό μη αναπαράξιμο κλειδάριθμο προδέσμευσης, ο οποίος εντός δύο μηνών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου:
α) είτε στις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 8
β) είτε στις περιπτώσεις του άρθρου 10.

Άρθρο 10
Δέσμευση Επωνυμίας ή Διακριτικού Τίτλου από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

1. Υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει ακολουθήσει τη διαδικασία του άρθρου 9, η δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου πραγματοποιείται από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. είτε με φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου, είτε με ηλεκτρονικά μέσα:
α) κατά τη σύσταση εταιρείας μέσω της Υπηρεσίας μίας Στάσης (ΥΜΣ),
β) κατά την τροποποίηση υφιστάμενης επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου ή την προσθήκη νέου διακριτικού τίτλου που πραγματοποιείται με τροποποίηση καταστατικού ή λόγω μετασχηματισμού της επιχείρησης,
γ) με προσκόμιση σε έγχαρτη μορφή της συγκατάθεσης άλλου δικαιούχου ή οποιαδήποτε άλλη ειδική άδεια για χρήση πανομοιότυπης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου.

2. Εφόσον συντρέχουν οι περιστάσεις της παρ. 6 του άρθρου 8 το ηλεκτρονικό αίτημα ελέγχου υποβάλλεται, κατά περίπτωση, στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. της περ. α’ και β’ της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4919/2022.

Άρθρο 11
Τέλη δέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου

1. Η αυτόματη δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου πραγματοποιείται ατελώς.

2. Αν πραγματοποιηθεί αυτόματη προδέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου, σύμφωνα με το άρθρο 8, το τέλος ορίζεται σε τριάντα (30) ευρώ, τα οποία αποδίδονται απευθείας στον κρατικό προϋπολογισμό και συγκεκριμένα στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων (Κ.Α.Ε.) 2339. Σε περίπτωση που για την προδέσμευση ακολουθηθεί η διαδικασία της παρ. 6 του άρθρου 8 τα τέλη αποτελούν έσοδα της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. που έκανε την προδέσμευση.

3. Αν η δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου πραγματοποιηθεί από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 10, το τέλος ορίζεται στα δέκα (10) ευρώ και καταβάλλεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 4919/2022.

Άρθρο 12
Έλεγχος από Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. – Διοικητικές Κυρώσεις

1. Οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. καλούν τους υπόχρεους να προβούν στις αναγκαίες διορθώσεις, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30 του ν. 4919/2022:
α) αν διαπιστώσουν οποιαδήποτε παρέκκλιση από την παρούσα είτε δεχτούν καταγγελία του έχοντος έννομο συμφέρον ή
β) αν περιέλθουν σε αυτές τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις που αφορούν σε επωνυμία ή διακριτικό τίτλο ή πράξεις και αποφάσεις περί ενωσιακών ή κοινοτικών σημάτων ή αποφάσεις του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) και της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, κατά των οποίων δεν χωρεί προσφυγή.

2. Αν η προθεσμία της παρ. 1 παρέλθει άπρακτη, η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει αυτεπαγγέλτως σε καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή και επιβάλλει πρόστιμο σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 51 του ν. 4919/2022.

Άρθρο 13
Έννομη προστασία

Σε κάθε περίπτωση εάν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο κρίνει ότι η χρήση μιας επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου από τρίτο, που έχει δεσμευτεί μεταγενέστερα, αποτελεί απειλή για τη φήμη και την πελατεία του, λόγω μη επαρκούς διαφοροποίησης ή κινδύνου παραπλάνησης του κοινού, έχει δικαίωμα προσφυγής στο αρμόδιο δικαστήριο.

Άρθρο 14
Μεταβατική διάταξη για Επωνυμίες και Διακριτικούς Τίτλους


1. Για τις επωνυμίες και τους διακριτικούς τίτλους που έχουν δεσμευτεί έως την έναρξη ισχύος της παρούσας,
με ισχύ σε επίπεδο νομού, σύμφωνα με τον ν. 2539/1997 (Α’ 244) γίνεται αυτόματος έλεγχος από το πληροφοριακό σύστημα και εφόσον διαπιστωθεί ότι:
α) είναι μοναδικοί σε πανελλήνιο επίπεδο, τότε αυτόματα αποκτούν πανελλήνια ισχύ,
β) δεν είναι μοναδικοί σε πανελλήνιο επίπεδο, θα συνεχίσουν να έχουν ισχύ σε επίπεδο νομού, χωρίς αυτό να θίγει την νομιμότητά τους. Στην περίπτωση αυτή, η περ. α της παρ. 1 του άρθρου 6 δεν έχει εφαρμογή.

2. Οι ενδιαφερόμενοι που ανήκουν στην περ. β) της παρ. 1 και επιθυμούν την απόκτηση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου με πανελλήνια ισχύ ακολουθούν τη διαδικασία αλλαγής επωνυμίας με το σχηματισμό και τη δέσμευση νέας επωνυμίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα.

3. Έως την υλοποίηση της διασύνδεσης του Μητρώου Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων με το Μητρώο του Ο.Β.Ι. ο έλεγχος της υποπερ. βδ’ της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 8 γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου.

Άρθρο 15
Έναρξη Ισχύος

1. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Ιουλίου 2022

Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button