Δελτία Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                               

Η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητήριου Ζακύνθου ενημερώνει τα μέλη του ότι στις 07/10/2022 παρέρχεται η εξάμηνη προθεσμία από την ψήφιση του Νόμου 4919/2022, με τον οποίο θεσπίστηκε νέο νομοθετικό πλαίσιο για την λειτουργία του μητρώου και των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 58 « εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.ΜΗ και δεν είναι υπόχρεοι εγγραφής σε αυτό, εξαιρουμένων των αγροτικών συνεταιρισμών της παρ. 4 του άρθρου 16, διαγράφονται αυτοδίκαια από το Γ.Ε.ΜΗ….»

Τα μέλη που έχουν υποχρέωση εγγραφής αναφέρονται περιοριστικά στο άρθρο 16 του Ν. 4919/2022. Όλα τα υπόλοιπα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή άτυπες μορφές νομικών προσώπων που δεν αναφέρονται στο άρθρο 16 του ανωτέρω νόμου, θα διαγραφούν αυτόματα από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος. Η υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου Ζακύνθου εφιστά την προσοχή ιδιαίτερα σε όσους συμμετέχουν σε κοινωνίες δικαιώματος (ή κοινωνία κληρονόμων) που αποτελεί και την μεγαλύτερη «ομάδα» εγγεγραμμένων για τους οποίους επίκειται η διαγραφή τους.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείστε, εφόσον επιθυμείτε να παραμείνετε εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.ΜΗ, όπως προβείτε είτε σε επικαιροποίηση των στοιχείων σας στο Γ.Ε.ΜΗ ή σε επιλογή νομικής μορφής.

 

Η Διοικητική Προϊσταμένη

Ευγενία Καμπιώτη

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button