Δελτία Τύπου

Παράταση προθεσμιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων νομικών προσώπων για το έτος 2022

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4965/2022, παρατείνεται για το έτος 2022 κατά πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες η προθεσμία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης ανωνύμων εταιρειών, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης.

Η διάταξη του άρθρου 21 έχει ως εξής:

Άρθρο 21 Παράταση προθεσμιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων νομικών προσώπων για το έτος 2022

Για το έτος 2022 η προθεσμία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α’ 104), του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) και του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α’ 91) παρατείνεται για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο παρατείνονται αναλόγως.

Συνεπώς, η απώτατη ημερομηνία για την διεξαγωγή των Γενικών Συνελεύσεων νομικών προσώπων (με χρήση από 1.1 έως 31.12) για το έτος 2022 είναι η 30η Οκτωβρίου 2022.
Νομική μορφή Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης το αργότερο μέχρι
Ανώνυμες Εταιρίες 30η Οκτωβρίου 2022
Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 30η Οκτωβρίου 2022
Ι.Κ.Ε. 30η Οκτωβρίου 2022

Ανάλογα με την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης ορίζονται και οι ημερομηνίες ανάρτησης στο ΓΕΜΗ των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.
Προθεσμία υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων

Υποβολή εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ εφόσον η σύγκληση της Γ.Σ. γίνει στις 30 Οκτωβρίου 2022
Ανώνυμες Εταιρείες – ΕΠΕ – ΙΚΕ Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση έως 19/11/2022
Ο.Ε.-Ε.Ε.στις οποίες συμμετέχουν κατά 100% νομικά πρόσωπα (περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014) (άρθρο 251 παρ. 4 του ν. 4072/2012). Εντός εννέα (9) μηνών από τη λήξη της χρήσης έως 30/09/2022

Ακολουθεί βοηθητικός πίνακας με επιπλέον προθεσμίες για νομικά πρόσωπα με διαφορετικές διαχειριστικές περιόδους

ΑΕ,ΕΠΕ,ΙΚΕ Απώτατη ημερομηνία σύγκλησης & συνεδρίασης ΓΣ ή Συνέλευσης των Εταίρων Νέα απώτατη παρατεινόμενη ημερομηνία σύγκλησης & συνεδρίασης ΓΣ ή Συνέλευσης των Εταίρων μετά την παράταση Νέα παρατεινόμενη ημερομηνία υποβολής πρακτικών ΓΣ ή Συνέλευσης των Εταίρων & εγκεκριμένων οικ. Καταστάσεων στο ΓΕΜΗ
Χρήση από 01/01 έως 31/12/21 10/09/2022 30/10/2022 19/11/2022
Χρήση από 01/02 έως 31/01/21) 10/10/2022 29/11/2022 19/12/2022
Χρήση από 01/03 έως 28/02/21) 10/11/2022 30/12/2022 19/01/2022
Χρήση από 01/04 έως 31/03/21) 10/12/2022 29/01/2023 18/02/2023

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης η οποία θα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις δεν γίνει στην απώτατη ημερομηνία με βάση όσα προαναφέρθηκαν, αλλά γίνει σε διαφορετική ημερομηνία, η υποβολή στο ΓΕΜΗ των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνει εντός 20 ημερών από την έγκρισή τους από την Γ.Σ. σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις (βλ. παράρτημα)

Ενδεικτικός πίνακας
Ενδεικτικές ημερομηνίες σύγκλησης Γενικής συνέλευσης και έγκρισης Οικ. Καταστάσεων

Υποβολή εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ
1/9/2022 21/9/2022
2/9/2022 22/9/2022
3/9/2022 23/9/2022
4/9/2022 24/9/2022
5/9/2022 25/9/2022
6/9/2022 26/9/2022
7/9/2022 27/9/2022
8/9/2022 28/9/2022
9/9/2022 29/9/2022
10/9/2022 30/9/2022
11/9/2022 1/10/2022
12/9/2022 2/10/2022
13/9/2022 3/10/2022
14/9/2022 4/10/2022
15/9/2022 5/10/2022
16/9/2022 6/10/2022
17/9/2022 7/10/2022
18/9/2022 8/10/2022
19/9/2022 9/10/2022
20/9/2022 10/10/2022
21/9/2022 11/10/2022
22/9/2022 12/10/2022
23/9/2022 13/10/2022
24/9/2022 14/10/2022
25/9/2022 15/10/2022
26/9/2022 16/10/2022
27/9/2022 17/10/2022
28/9/2022 18/10/2022
29/9/2022 19/10/2022
30/9/2022 20/10/2022
1/10/2022 21/10/2022
2/10/2022 22/10/2022
3/10/2022 23/10/2022
4/10/2022 24/10/2022
5/10/2022 25/10/2022
6/10/2022 26/10/2022
7/10/2022 27/10/2022
8/10/2022 28/10/2022
9/10/2022 29/10/2022
10/10/2022 30/10/2022
11/10/2022 31/10/2022
12/10/2022 1/11/2022
13/10/2022 2/11/2022
14/10/2022 3/11/2022
15/10/2022 4/11/2022
16/10/2022 5/11/2022
17/10/2022 6/11/2022
18/10/2022 7/11/2022
19/10/2022 8/11/2022
20/10/2022 9/11/2022
21/10/2022 10/11/2022
22/10/2022 11/11/2022
23/10/2022 12/11/2022
24/10/2022 13/11/2022
25/10/2022 14/11/2022
26/10/2022 15/11/2022
27/10/2022 16/11/2022
28/10/2022 17/11/2022
29/10/2022 18/11/2022
30/10/2022 19/11/2022
31/10/2022 20/11/2022
1/11/2022 21/11/2022
2/11/2022 22/11/2022
3/11/2022 23/11/2022
4/11/2022 24/11/2022
5/11/2022 25/11/2022
6/11/2022 26/11/2022
7/11/2022 27/11/2022
8/11/2022 28/11/2022
9/11/2022 29/11/2022
10/11/2022 30/11/2022
11/11/2022 1/12/2022
12/11/2022 2/12/2022
13/11/2022 3/12/2022
14/11/2022 4/12/2022
15/11/2022 5/12/2022
16/11/2022 6/12/2022
17/11/2022 7/12/2022
18/11/2022 8/12/2022
19/11/2022 9/12/2022
20/11/2022 10/12/2022
21/11/2022 11/12/2022
22/11/2022 12/12/2022
23/11/2022 13/12/2022
24/11/2022 14/12/2022
25/11/2022 15/12/2022
26/11/2022 16/12/2022
27/11/2022 17/12/2022
28/11/2022 18/12/2022
29/11/2022 19/12/2022

 

________

Παράρτημα

Σχετικές διατάξεις:

A.E.: Στο άρθρο 149 «Δημοσίευση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισης » του ν. 4548/2018, ορίζονται: «1. Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχο.».

Ε.Π.Ε.: Στην παράγραφο 5 του άρθρου 22 του ν.3190/1955 ορίζονται: «5. Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 43β του κ. ν. 2190/1920. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, όπου αυτή απαιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα του άρθρου 8 και ισχύουν οι προθεσμίες της παρ. 1 του άρθρου 43β του κ. ν. 2190/1920. Για τη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων συνταγμένων κατά τα Δ.Π.Χ.Α. εφαρμόζεται το άρθρο 135 του κ. ν. 2190/1920.».

Σημείωση: Όπου ως άνω αναφέρεται το άρθρο 43β ή το άρθρο 135 του ν.2190/1920 τα οποία έχουν καταργηθεί, εννοείτε το αντίστοιχο άρθρο 149 του ν.4548/2018 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 188 του ιδίου νόμου.

I.K.E.: Στην παράγραφο 2 του άρθρου 98 του ν.4072/2012 ορίζονται: «2. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.. Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43α του κ. ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το ν. 4308/2014 (Α’ 251), εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 107Α του κ. ν. 2190/1920.». Σημείωση: Όπου ως άνω αναφέρεται το άρθρο 43β ή το άρθρο 135 του ν.2190/1920 τα οποία έχουν καταργηθεί, εννοείτε το αντίστοιχο άρθρο 149 του ν.4548/2018 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 188 του ιδίου νόμου.

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button