Δελτία Τύπου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε.

Το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε.), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των κλάδων της Οικονομίας για την απόκτηση και πιστοποίηση στοχευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε τουριστικά και συναφή επαγγέλματα».

Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων (βάσει του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 17024) σε εργαζόμενους αποκλειστικά του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, το «Πανελλήνιο Σωματείο Εστιατορίων Καφετεριών Τουριστικών Επιχειρήσεων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας» – (ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε.), ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών από υποψήφιους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στην Πράξη με ημερομηνία έναρξης την 21/07/2023 και λήξης την 21/08/2023 και ώρα 23:59:59.

Ανατρέξτε στον παρακάτω σύνδεσμο για υποβολής της αίτησης σας: https://ops.pansekte.com/

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το κείμενο της πρόσκλησης _(συν. αρχείο), _καθώς επίσης να ανατρέξετε στις σχετικές σελίδες αυτού του ιστότοπου για περισσότερες πληροφορίες.

-- 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ -
ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
<<ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε.>>
Δημοκρατίας 38 - 50100 Κοζάνη
Τηλ. επικοινωνίας : 2462502358 - 6995625262
Fax : 2462502368

*Αυτό το μήνυμα πληροί τις προϋποθέσεις
της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί
μηνυμάτων προβολής. Κάθε μήνυμα θα
πρέπει να φέρει τα πλήρη στοιχεία του
αποστολέα ευκρινώς και θα πρέπει να
δίνει στον δέκτη τη δυνατότητα
διαγραφής.( Directiva 2002/31CE του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Relative aw A5-270/2001 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου). Παρακαλούμε
δεχθείτε τις απολογίες μας για
οποιαδήποτε ενόχληση σας προκαλέσαμε.
Πρόσκληση εκδήλωσης ΠΑΝΣΕΚΤΕ
Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button