Δελτία Τύπου

Πρότυπες πράξεις τροποποίησης καταστατικού ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ

Γα τροποποίηση καταστατικού Ι.Κ.Ε. απαιτείται υποχρεωτικά η αυξημένη πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων και
για τροποποίηση καταστατικού προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε, Ε.Ε.) απαιτείται υποχρεωτικά ομοφωνία.

Αριθμ. 143195 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 6442/31.12.2021
Πρότυπες πράξεις τροποποίησης καταστατικού Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. – Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 73557/1.7.2021 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 3047)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
αποφασίζει:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 73557/2021 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Πρότυπες πράξεις τροποποίησης καταστατικού Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε.” σε ότι αφορά την διάρκεια της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) και την προσθήκη του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στα ζητούμενα στοιχεία των νομικών προσώπων, και την αντικατάσταση αυτής σε μια ενιαία, κωδικοποιημένη απόφαση.

Άρθρο πρώτο
Προϋποθέσεις χρήσης πρότυπων πράξεων τροποποίησης καταστατικού

 1. Η χρήση πρότυπης πράξης για τροποποίηση του καταστατικού από Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.), Ομόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε) και Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ε.Ε.), επιτρέπεται αποκλειστικά για τις εταιρείες που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
  α. έχουν συσταθεί με τα «Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές ΑΕ, ΕΠΕ, Ι.Κ.Ε., Ο.Ε & Ε.Ε.» της υπ’ αρ. 11026/12.2.2020 (Β΄ 491) υπουργικής απόφασης και το «Πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο για σύσταση ΙΚΕ» της υπ’ αρ. 109491/20.10.2020 (Β΄ 4619) υπουργικής απόφασης,
  β. βρίσκονται σε κατάσταση «ενεργής» εταιρείας και
  γ. δεν υπάρχει οικονομική εκκρεμότητα σε ότι αφορά την καταβολή των τελών τήρησης μερίδας που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 113 του ν. 4635/2019.
 2. Εφόσον πρόκειται για Ι.Κ.Ε., απαιτείται επίσης:
  α) να έχει πραγματοποιηθεί η πιστοποίηση του εταιρικού κεφαλαίου, κατά το οριζόμενα της παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 4072/2012 και
  β) το ποσοστό μεριδίων των εταίρων να μην έχει μεταβληθεί σε σχέση με αυτό που εμφανίζεται στο πρότυπο καταστατικό με το οποίο συστάθηκε η εταιρεία.
 3. Απόφαση για τροποποίηση καταστατικού δύναται να ληφθεί μόνο εφόσον έχει διασφαλιστεί η απαιτούμενη πλειοψηφία που ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 72 και στο άρθρο 253 του ν. 4072/2012 και συγκεκριμένα:
  α. για τροποποίηση καταστατικού Ι.Κ.Ε. απαιτείται υποχρεωτικά η αυξημένη πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων και
  β. για τροποποίηση καταστατικού προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε, Ε.Ε.) απαιτείται υποχρεωτικά ομοφωνία.

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button