Δελτία Τύπου

Τρία νέα μητρώα θα πλαισιώνουν το Γ.Ε.ΜΗ

Τρία νέα μητρώα τα οποία θα πλαισιώνουν το Γ.Ε.ΜΗ συγκροτήθηκαν με τον Ν. 4919/2022, ο οποίος ψηφίστηκε πρόσφατα. Πιο συγκεκριμένα, συγκροτήθηκε Μητρώο Μη Εμπορικής Οικονομικής Δραστηριότητας στο οποίο θα εγγράφονται υποχρεωτικά τα σωματεία, τα ιδρύματα, οι επιτροπές εράνων καθώς και οι αστικές εταιρείες, χωρίς να αποκτούν την εμπορική ιδιότητα. Επιπλέον, θεσπίσθηκε το Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά όλες οι κατοχυρωμένες επωνυμίες και οι διακριτικοί τίτλοι των φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα. Στόχος είναι η διασφάλιση της μοναδικότητας των επωνυμιών, η σύννομη κατοχύρωσή της και η προστασία των επιχειρήσεων από τον κίνδυνο σύγχυσης, της εκμετάλλευσης ξένης φήμης και του αθέμιτου ανταγωνισμού. Περαιτέρω, συγκροτήθηκε Γενικό Μητρώο Μελών Επιστημονικών Φορέων στο οποίο εγγράφονται προαιρετικά τα πρόσωπα που ασκούν ελεύθερη επαγγελματική δραστηριότητα (ιατροί, δικηγόροι, οικονομολόγοι κ.λπ.) Η εγγραφή των μελών των επιστημονικών φορέων στο ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ. τίθεται ως προϋπόθεση προκειμένου οι παραπάνω επαγγελματίες να λάβουν κάθε είδους ενωσιακή οικονομική ενίσχυση ή επιχορήγηση μέσω του ΕΣΠΑ, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και άλλων πηγών.

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button