Δελτία Τύπου

Νέο νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή από το υπ. Ανάπτυξης: «Ενσωμάτωση του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 κατά το μέρος που αφορά τους αποκλεισμένους διευθυντές και άλλες επείγουσες διατάξεις»

Με το υπόψη σχέδιο νόμου προβλέπονται τα εξής:

1.Ενσωματώνεται στον ν. 4919/2022 το άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 ως προς τους αποκλεισμένους διευθυντές. Μεταξύ άλλων προβλέπονται:

α .Η σύσταση, στο πληροφοριακό σύστημα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), ειδικού Μητρώου Αποκλεισμένων Διευθυντών.

β.Η επιβολή προστίμων:
i) σε αποκλεισμένο διευθυντή που διενεργεί εν γνώσει του αποκλεισμού πράξεις διαχείρισης εταιρικών υποθέσεων και
ii) σε εταιρείες που αναθέτουν τη διαχείριση των εταιρικών τους υποθέσεων σε αποκλεισμένο διευθυντή, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρα 1 – 10)

Με τα άρθρα αυτά επιχειρείται η ενσωμάτωση του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019, όσον αφορά στη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εμπορικού δικαίου (L 186), σχετικά με τον αποκλεισμό φυσικών προσώπων από τη διαχείριση εταιρικών υποθέσεων (αποκλεισμένοι διευθυντές). Στο πλαίσιο αυτό, θεσπίζεται το Μητρώο Αποκλεισμένων Διευθυντών, το οποίο έχει ως σκοπό την προστασία προσώπων που αλληλεπιδρούν με εταιρείες ή υποκαταστήματα εταιρειών, για την αποτροπή οποιασδήποτε δόλιας ή καταχρηστικής συμπεριφοράς, απορρίπτοντας τον διορισμό φυσικού προσώπου ως διευθυντή εταιρείας, μέσα από την αξιοποίηση πληροφοριών που παρέχονται και από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Επιπλέον, ορίζονται με σαφήνεια οι λόγοι αποκλεισμού, καθώς και η διάρκεια αυτού, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

Αποκλεισμένοι διευθυντές σύμφωνα με το άρθρο 3 του νομοσχεδίου είναι :

Αποκλεισμένος διευθυντής (παρ. 1 και 2 άρθρου 13θ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)
1. Αποκλεισμένος διευθυντής ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που αποκλείεται από τη διαχείριση εταιρικών υποθέσεων επειδή:
α) έχει αμετακλήτως καταδικαστεί για τις αξιόποινες πράξεις των άρθρων:
αα) 197 έως 202 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), περί παραβίασης των διατάξεων για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας,
αβ) 187, 187Α, 187Β, 372, 374, 375, 380, 385, 386, 386Α, 386Β, 390, 394, 394α, 395, 397, 404 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95), περί εγκληματικής οργάνωσης, τρομοκρατικών πράξεων – τρομοκρατικής οργάνωσης, αξιόποινης υποστήριξης, κλοπής, διακεκριμένης κλοπής, υπεξαίρεσης, ληστείας, εκβίασης, απάτης, απάτης με υπολογιστή, απάτης σχετικής με τις επιχορηγήσεις, απιστίας, αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, διακεκριμένης αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, παρακώλυσης συναγωνισμού, καταδολίευσης δανειστών και τοκογλυφίας αντίστοιχα,
αγ) 28 έως 31 του ν. 4443/2016 (Α’ 232), περί κατάχρησης αγοράς,
αδ) 176 έως 179 του ν. 4548/2018 (Α’ 104), περί παραβίασης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών,
αε) 155 του ν. 2960/2001 (Α΄265), περί λαθρεμπορίας
αστ) 2 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,

β) έχει κριθεί ως πρόσωπο που εμπίπτει στην κατηγορία του αποκλεισμένου διευθυντή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους λόγους που περιγράφονται στην περ. α).

 

2. Επιχειρήσεις, επενδυτικά σχέδια των οποίων έχουν υπαχθεί στους νόμους 3908/2011 και 4399/2016 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, έχουν υποβάλει αίτηση για την πιστοποίηση υλοποίησης ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) ή εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού τους σχεδίου ή της ολοκλήρωσής του, δικαιούνται τη χρήση της ωφέλειας κινήτρου φορολογικής απαλλαγής, για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν εντός αυτού του φορολογικού έτους, εφόσον η απόφαση πιστοποίησης εκδοθεί έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του αντίστοιχου φορολογικού έτους.
(άρθρο 11)

3.Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις του ν.4605/2019 και συγκεκριμένα:

α.Περιέρχεται, από την καταχώριση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), το αναφερόμενο ακίνητο του καταργούμενου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας» στην κυριότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης και παραχωρείται κατά χρήση στην ανωτέρω ανώνυμη εταιρία, με τους οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις.

β.Ορίζεται ορκωτός ελεγκτής για τη διενέργεια καταγραφής των αναφερόμενων στοιχείων του καταργούμενου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας» και προβλέπεται αμοιβή για το παρεχόμενο έργο αυτού. (άρθρα 12 και 13)

 

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/67999/oespish-mhtrwoy-apokleismenwn-dieyoyntwn-sto-gemh-gia-thn-prostasia-proswpwn-poy-allhlepidroyn-me-etaireies-h-ypokatasthmata-etaireiwn

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Back to top button